ETAgi osalemine projektides Print

 

Projekti nimi ja
koordinaator Eesti Teadusagentuuris

 

Lühikirjeldus
ERA-NET Cofund 

BiodivERsA3

Aare Ignat
aare.ignat@etag.ee

Tänavu 10. tegevusaastat tähistav Euroopa Teadusruumi (ERA) looduse mitmekesisuse uurimisele ja säilitamisele pühendunud koostöövõrgustik BiodivERsA alustas 2005. aastal ühistegevust 20 partneriga 13 Euroopa riigist ning jätkab Horisont2020 alguses 31 partneriga 18 riigist. Eelneva perioodi jooksul on korraldatud 5 ühiskonkurssi ning rahastatud looduskeskkonna liigirikkust ja selle säilitamist käsitlevaid uurimusi ligi 50 milj euro ulatuses.
Horisont 2020 raames tegevust jätkav ERA-NET Cofund BiodivERsA3 kuulutas mais välja Euroopa Komisjoni kaasrahastusega ühiskonkursi kahel teemal: Understanding and managing the biodiversity dynamics of soils and sediments to improve ecosystem functioning and delivery of ecosystem 
ja 
Understanding and managing biodiversity dynamics in land-, river- and sea-scapes (habitat connectivity, green and blue infrastructures, and naturing cities) to improve ecosystem functioning and delivery of ecosystem services.
Ühiskonkursi partneriteks on 24 rahvuslikku või regionaalset rahastavat organisatsiooni 15 riigist. Ühiskonkursi eelarve koos Euroopa Komisjoni kaasrahastusega on u 30 mln eurot. ETAg osaleb ühiskonkursil 100 000 euroga. Juhtkomitee otsust projektide rahastamise kohta on oodata järgmise aasta mai lõpus. 
Lisaks Euroopa Komisjoni kaasrahastusega ühiskonkursile on võrgustik püstitanud endale ambitsioonika eesmärgi välja kuulutada igal järgneval aastal üks partnerorganisatsioonide rahastusega taotlusvoor. 
ERA-NET Cofund BiodivERsA3 algas 1. veebruaril 2015 ning vältab 5 aastat
Koordinaatoriks on Foundation for Research on Biodiversity Prantsusmaalt.

ERA-NET Cofund
M-era.Net 2

Aare Ignat
aare.ignat@etag.ee

7 RP raames 2012. a alguse saanud Euroopa Teadusruumi (ERA) materjaliteaduse edendamisega tegelev koostöövõrgustik M-era.Net koondab ühisesse tegevusse 36 rahastavat organisatsiooni 25 Euroopa riigist, millele lisanduvad 10 vaatleja staatuses rahastavat organisatsiooni 9 riigist, sh Taiwan, Lõuna-Korea, Brasiilia ning Venemaa. Seni on korraldatud 4 ühiskonkurssi. 
11. juunil 2015 sai võrgustiku koordinaator Euroopa Komisjonilt kutse sõlmida ERA-NET Cofundi grandileping vastavalt esitatud taotlusele. EK grant ühiskonkursi edukate projektide ühiseks rahastamiseks võib ulatuda 12 750 000 euroni, mis loob eeldused ühiskonkursi eelarveks u 38 mln eurot. ETAg EK kaasrahastamisega taotlusvooru rahastajana ei osale. Lisaks planeerib võrgustik korraldada veel vähemalt 3 partnerorganisatsioonide rahastusega taotlusvooru.
Vajalikud ettevalmistused on alanud ning uue ERA_NET Cofundi M-era.Net 2 tegevuse algust võib oodata septembris-oktoobris. 
Koordinaatoriks on Austria FFG – Austrian Research Promotion Agency.

NORFACE

Aare Ignat
aare.ignat@etag.ee

New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe (NORFACE) ühendab 16 Euroopa riigi teadust rahastavaid organisatsioone sotsiaal- ja käitumisteaduste valdkonnas. 
10 tegevusaasta jooksul Euroopa Teadusruumis (ERA) on võrgustik rahastanud teadlastevahelisi sidemeid loovaid seminare ning korraldanud kolme ühisprogrammi alusel ühiskonkursid. 
Horisont2020 raames tegevust jätkav NORFACE tegeleb hetkel uue temaatilise ühisprogrammi väljatöötamisega ning selle raames granditaotluse esitamisega Euroopa Komisjonile selle kaasrahastusega ühiskonkursi korraldamiseks. 
Koordinaatoriks on Netherlands Organisation for Scientific Research Hollandist.

ERA-NET Cofund 

WaterWorks2014

Aare Ignat
aare.ignat@etag.ee

JPI Water’i poolt Horisont2020 raames välja kuulutatud Euroopa Komisjoni kaasrahastusega ühiskonkursi teemal:
Research and Innovation for Developing Technological Solutions and Services
1. for Water Treatment, Reuse, Recycling and Desalination;
2. for Water Resources Management;
3. to Mitigate Impacts of Extreme Events (Floods and Droughts) at Catchment Scale.
Ühiskonkursi partneriteks on 15 Euroopa riigi rahastavat organisatsiooni. Ühiskonkursi eelarve koos Euroopa Komisjoni kaasrahastusega on u €16 mln eurot. ETAg osaleb koos Keskkonnaministeeriumiga eesmärgiga rahastada kahte projekti kokku 150 000 euroga. Juhtkomitee otsust projektide rahastamise kohta on oodata käesoleva aasta novembris. Rahastatavate projektide eeldatav algus on 2016. aasta märtsis-aprillis. 
ERA-NET Cofund WaterWorks2014 algas 1. veebruaril 2015 ning vältab 5 aastat
Koordinaatoriks on Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO) Hispaaniast.

 

 

 

Idealist2018

Aavo Kaine
Aavo.kaine@etag.ee

Projekti peamiseks eesmärgiks on IKT rahvuslike kontaktpunktide võrgustiku tugevdamine ning koostöö teiste võrgustikega. Projekti raames viiakse läbi erinevaid koolitusi, seminare jne. Viimased on suunatud nii konsultantidele endile kui ka võimalikele taotlejatele.
ETAg spetsiifiline roll Idealist2018 projektis on kõigi projektis ette nähtud trükitavate PR materjalide väljatöötamine ja laialisaatmine NCP võrgustiku liikmetele. Nimetatud materjalid hõlmavad paberkandjale trükitavaid ettekandeid, infovoldikuid,  infolehti, samuti projekti ürituste tarbeks posterite, stendiettekannete ja pressi jaoks esitatavaid materjale. Koostöös teiste partneritega töötatakse välja eelnimetatud materjalide sisu. ETAG korraldab materjalide kujundamise ja trükkimise ning postitab trükised adressaatidele. Samuti vastutab ETAg projekti Idealist uue logo ja visuaalse identiteedi väljatöötamise eest. 
Projekti koordineerib MATIMOP, Israeli Industry Center for Research and Development.
Projekti finantseerimisallikas: Euroopa Komisjon, 100% finantseerimine Euroopa Komisjoni poolt.
Projekti veebileht: http://www.ideal-ist.eu

 

 

 

Mapping-NCD

Argo Soon
Argo.soon@etag.ee

Projekti eesmärgiks on kaardistada krooniliste mittenakkuslike haiguste (Non-communicable Chronic Diseases) alane teadustegevus Euroopa Liidus. Keskendutakse viiele haigusgrupile: suhkrutõbi ja selle tüsistused, südame-veresoonkonna haigused, vähktõbi, psüühikahäired, ning kroonilised hingamiselundite haigused. Projekti tulemuste abil saab planeerida nii rahvatervise kui teaduspoliitikaid nii EL kui üksikute riikide tasemel tagades vajadustele vastavad teadusuuringud kui ka dubleerimist vältiva ning sünergiat soodustava teaduspoliitika ja -rahastamise. 
Projekti koordineerib London School of Economics and Political Science (LSE); partneriteks on lisaks ETAgile veel Technische Universität Berlin (TUB), Escuela Andaluza de Salud Publica SA (EASP), Universite Paris Est Creteil (UPEC), King’s College London (KCL), Universita Commerciale ‘Luigi Bocconi’ (UB).
Projekti veebileht: http://www.ncd-map.eu/

 

RI-LINKS2UA

Argo Soon
Argo.soon@etag.ee

RI-LINKS2UA, täisnimega „Strengthening Research and Innovation Links Towards Ukraine“ on projekt, mis keskendub Ukraina teadus- ja arendustöö analüüsile ning püüab samas leida võimalusi Ukraina teaduskommuuni lähendamiseks Euroopa teadusruumile. Projekti tegevustesse kaasatakse Ukraina teadlased, teadusadministraatorid, poliitikud ja ettevõtjad. Tegevused ise on mitmekesised: on kvalitatiivsel ja kvantitatiivsel analüüsil põhinevaid hinnanguid; on koolitusi, seminare, konverentse, konsultatsioone. ETAgi tegevuste pealiiniks on Ukraina NCP süsteemi edendamine.

Projekti koordineerib Austria ettevõte Zentrum Für Soziale Innovation GMBH ning partnereid on selles kokku 11, neist kolm Ukrainast. Projekt algas 1. veebruaril 2016 ja see kestab 3 aastat.
Projekti veebileht: https://ri-links2ua.eu/

 

TRANSCAN-2

Argo Soon
Argo.soon@etag.ee

ERA-Net Cofund skeemi projekti „Siirdemeditsiiniliste vähiuuringute programmide ühtlustamine EL-s“ eesmärgiks on edendada vähktõbe puudutavat siirdemeditsiinilist teadustööd Eruoopa Liidus, nii et oleks tagatud parim koostöö ning välditud asjatu duplitseerimine ning sellest tingitud ressursside ebatõhus kasutamine.
Projekti ingliskeelne nimetus on “Translational research on human tumour heterogeneity to overcome recurrence and resistance to therapy” ning selle akronüümiks on TRANSCAN-2; projekt on analoogse initsiatiivi TRANSCAN viis aastat kestev (2014-2019) jätkuprojekt.
TRANSCAN-2 järgib Horisont 2020 reegleid ning koostööprojektides, kus partnerite miinimumarvuks on 4, saavad osaleda Austria, Belgia, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iisraeli, Itaalia, Läti, Hollandi, Norra, Poola, Portugali, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Taiwani ja Türgi teadlased.
Lähem info taotlemistingimuste ja tähtaegade kohta on leitav TRANSCAN-2 veebilehel: http://www.transcanfp7.eu

 

NCP_WIDE.NET

Kristin Kraav
Kristin.kraav@etag.ee

Horisont 2020 valdkonna „Osaluse laiendamine ja tipptaseme levitamine“ riiklike kontaktpunktide (NCPde) koostööprojekt. Projekti eesmärgiks on tagada NCPde tõhusam koostöö ning teenuste ühtlaselt kõrge tase liikmesriikides. Projekti kestus: 2015-2019

 

 

C-Energy 2020

Maria Habicht
Maria.habicht@etag

C-Energy 2020 on energia valdkonna NCPde rahvusvaheline võrgustik.
Tegemist on Horisont 2020 energia konsultante ühendava võrgustikuga, mille eesmärgiks on nii erinevate riikide NCPde kompetentsi tõstmine ja pakutava teenuse kvaliteedi ühtlustamine läbi suunatud koolituste kui koolitusprogrammide ettevalmistamine ja praktiliste koolituste läbiviimine potentsiaalsetele projektitaotluste ettevalmistajatele. Tegevused on jaotatud 5 tööpaketi vahel, millest 1. On koordineerimine, 2. NCPde võimekuse tõstmine, 3. Töö potentsiaalsete osalejatega, 4. Koostöö teiste võrgustikega ja partneriotsingu süsteemi ülesehitamine ja haldamine ning 5. Infolevi ja kommunikatsioon. ETAgi juhtida on 5. tööpakett ning 3. tööpaketi koolituste ettevalmistamist ja läbiviimist puudutav task 3.2.  
Projekt käivitus 1. detsembril 2014 ja kestab 4 aastat.
Projekti rahastab Horisont 2020, grandi leping nr. 641003.
Rahastuse määr on 100%.
Projekti koordineerib APRE Itaaliast.
Projekti veebileht: http://www.c-energy2020.eu/

 

 

ETNA+

Maria Habicht
Maria.habicht@etag.

ETNA+ (European Transport Network Alliance) – transpordi valdkonna NCPde rahvusvaheline võrgustik.
36 kuud kestva projekti eesmärgiks on viia transpordi valdkonna kogukond valutult üle 7. raamprogrammist Horisont 2020le. Põhirõhk on suunatud innovatsiooni ja rahvusvahelise koostöö toetamisele ja raamprogrammis osalejate ringi laiendamisele. Erinevalt tavalistest NCP võrgustikest on sellesse projekti kaasatud igast riigist ka  võrgustikuväliseid partnereid. Eestist on selliseks partneriks ConnectBaltica. Võrgustikku on kaastatud 16 aktiivset ja 56 assotsieerunud partnerit. Projekti koordineerib APRE Itaaliast. 
Projekti kestvus:  1. jaanuar 2013 – 31. detsember 2015

Projekti rahastab 7. raamprogramm rahastusmääraga 100%. Leping nr. 314201
Projekti veebileht:  http://www.transport-ncps.net/

SEREN3  

 

Margit Ilves
Margit.ilves@etag.ee

 

Projekti eesmärgiks on valdkonna ’Turvaline ühiskond’ rahvuslike kontaktpunktide koostöö tõhustamine, paremate praktikate jagamine ja seeläbi pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmine. Sihtrühmaks on kõik vastava valdkonna NCPd ja sidusgruppide esindajad. Projekti käigus viiakse läbi koolitusi, võrgustumisüritusi, NCPdele suunatud foorumeid,twinning skeeme jm. Lisaks arendatakse välja partnerotsinguid hõlbustav veebirakendus.
Projekti kestus: 2015-2018
Projekti koordinaator
: The Agency for the Promotion of the European Research (APRE)
Projekti finantseerimisallikas: Euroopa Komisjon

 

 

ERA-CVD

Katrin Kello 
Katrin.kello@etag.ee

Kardiovaskulaarsed haigused on Euroopa Liidus peamiseks surmade põhjuseks, moodustades 40% surmadest ehk 2 miljonit surma aastas (Euroopa südame-veresoonkonna haiguste statistika 2012). Kardiovaskulaarsetest haigustest põhjustatud kulu EL majandusele on ligikaudu 110 miljardit eurot aastas ning need on ka pikaealiste haiguste ning tööjõukao peamised põhjused.  Kokkuvõtlikult on kardiovaskulaarsed haigused peamiseks terviseprobleemiks kogu Euroopas. 
Hoolimata sellest on kardiovaskulaarne teadus fragmenteeritud ning esineb enamasti vaid rahvuslikul tasemel, väljakutseks on koostöö rahvusvahelisel tasemel. See on ka aluseks kavandatud Euroopa Teadusruumi võrgustiku (ERA) projektile ERA-CVD. 
Hetkel koosneb projekti konsortsium 23-st partnerist 18-lt maalt. Projekti koordinaatoriks on DLR (Programme Management Agency in the German Aerospace Centre) Saksamaalt. 
Projekti raames plaanitakse läbi viia 4 ühiskonkurssi, neist esimene ühiskonkurss on co-fundi konkurss, mida kaasrahastab Euroopa Komisjon. 
Projekt algab 1. oktoobril 2015 ning kestab 5 aastat

 

 

HERA JRP UP

Katrin Kello
Katrin.kello@etag.ee

HERA (Humanities in the European Research Area) on partnerlus Euroopa 24 riigi humanitaarteadusi rahastava asutuse vahel. 
HERA JRP (Joint Research Programme) “Uses of the Past” on ühine teadustööprogramm, millega on liitunud 23 riigi teadust rahavastavad organisatsioonid, kes soovivad toetada riigiüleseid koostööprojekte humanitaarteaduste vallas. Programmi peamiseks eesmärgiks on ühiskonkursi läbiviimine teemal “Uses of the Past”. Konkursil edukaks osutunud projekte kaasrahastab Euroopa Komisjon. 
Programmi kestus: 2015-2019 
Programmi veebileht:
 http://heranet.info/

NUCL-EU 2020


Mikk Antsov 
Mikk.antsov@etag.eeProjekti peamiseks eesmärgiks on EURATOMi rahvuslike kontaktpunktide võrgustiku tugevdamine ning samuti koostööd teiste võrgustikega. Projekti raames viiakse läbi erinevaid koolitusi, seminare jne. Viimased on suunatud nii konsultantidele endile kui ka võimalikele taotlejatele. 
Projekti kestvus:  01.09.2015-31.08.2019

 

RICH 2020

Priit Tamm

priit.tamm@etag.ee

RICH 2020 (The Research Infrastructures Consortium of NCPs for H2020) projekt on suunatud kõikide H2020 teadustaristute NCP-de arendamisele, nende koolitustele, kokkusaamistele, aruteludele, võrgustumisele. Viiakse läbi teadustaristu teemalisi koolitusi, aruteluseminare, teadustaristute külastusi. Samuti kogutakse ja vahendatakse projekti raames teadustaristu teemalist informatsiooni. Projekt on jätkuks eelmistele EL raamprogrammidest rahastatud teadustaristu NCP-de projektidele EuroRIs-Net ja EuroRIs-Net+. Projekti koordineerib APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europe) Itaaliast.
Projekti kestvus: 01.01.2015 – 31.12.2018
Projekti veebileht
http://www.rich2020.eu/

 

 

 

NCPs CaRE

Ülle Napa
Ulle.napa@etag.ee

NCPs CaRE on Horisont 2020 „Kliimameetmed, keskkond, ressursitõhusus ja toorained“ ehk keskkonnavaldkonna konsultantide ühisprojekt, mille peamiseks eesmärgiks on tõsta konsultantide poolt pakutavate teenuste kvaliteeti, mis tagab omakorda keskkonnaalaste projektide paranenud taseme ja suurenenud edukuse rahastamise taotlemisel. Projektil on tähtis osa omavahelise kogemuse jagamisel, seetõttu kuuluvad konsortsiumisse nii pikaaegse raamprogrammi kogemusega asutused/konsultandid kui ka uustulijad, kellele pakutakse erinevaid koolitusi, nõuandeid ja õppeprogramme. Soodustamaks rahvusvahelist koostööd, mis on eriti vajalik Horisont 2020 erialakonsultantide töös, on projekti ametlikeks partneriteks 24 organisatsiooni (ja konsultanti). Lisaks osaleb erinevates tegevustes veel 26 ametlikult nimetatud konsultanti üle Euroopa. 
Saavutamaks seatud eesmärke planeeritakse projekti käigus läbi viia erinevaid tegevusi (nt koolitused, infopäevad, teaming ja twinning skeemid, valmib käsiraamat soovitustega ja näidetega lihtsustamaks konsultandi igapäeva tööd). Eesti-poolseks partneriks on projektis ETAg ja kontaktisikuks keskkonnavaldkonna konsultant.
Projekti kestvus: 01.02.2014 – 31.01.2019 Projekti finantseerimisallikad: Euroopa Komisjon, Grant agreement no: 642025, 100% rahastus Euroopa Komisjoni poolt.
Projekti koordinaator: FORSCHUNGSZENTRUM JUELICH
Projekti veebileht:  http://www.ncps-care.eu/