Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna heaks Print

Programmi eesmärk ja fookus
Horisont 2020 läbivaks põhimõtteks ja käesoleva programmi fookuseks on kontseptsioon, mil nimeks vastutustundlik teadus ja innovatsioon (Responsible Research and Innovation, RRI). See koosneb järgmistest põhimõtetest:
 • Ühiskonna kaasamine (osalusprotsesside väljatöötamine, väliste ekspertgruppide kasutamine, valdkondade ülene teadus ja innovatsioon)
 • Kogu teadlaskonna potentsiaali parem kasutamine (naisteadlaste osakaalu eesmärk 40%), soolõime teaduses ja innovatsioonis
 • Teaduseetika põhimõtete järgimine kogu protsessi jooksul alates planeerimisest
 • Seosed teadusharidusega
 • Avatud juurdepääs teadustulemustele ja andmetele
 • Seosed teadusharidusega, teadlaskarjääri atraktiivsus
Programmi eesmärgiks on luua toimiv koostöö teaduse ja ühiskonna vahel, tuua teadusesse ja innovatsiooni uusi talente ja ühendada kõrgetasemeline teadus ühiskonna vajaduste ja vastutusega.

Järgmine konkursi tähtaeg on 30. august 2017
2016-2017 tööprogrammis on prioriteetideks järgmised valdkonnad:
1. Vastutustundliku teaduse ja innovatsioon põhimõtete rakendamine teadus- ja teadust rahastavates organisatsioonides
2017. aastal on avatud 4 teemat:
 • SwafS.03.2016-2017 – Support to research organisations to implement gender equality plans (GEPs) (rahastatakse 3-4 taotlust) – Toetust antakse asutustele GEPide loomiseks sh auditi tegemiseks kehtivatele praktikatele, strateegiate loomiseks, rakendamiseks ja selle täitmise jälgimiseks;
 • SwafS-05-2017: New constellations of Changing Institutions and Actors (rahastatakse kuni 2 taotlust) -
  eesmärk on tuua kokku organisatsioone sektoritest, mis juba on kaasatud RRI temaatikasse ja kus juba toimuvad muutused (ülikoolid, teadusasutused, riigiasutused, ettevõtted) ning nn uutest sektoritest, mis alles hakkavad kaasa tulema (ettevõtted, KOVid, MTÜd jt laiemat üldsust kaasavad organisatsioonid);
 • SwafS-06-2017: Engaging industry – Champions for RRI in Industrial Sectors (rahastatakse 1 taotlus) – eesmärk eelmise teemaga sarnane, aga põhitegijateks ettevõtted ja tööstus
 • SwafS-08-2017 – European Community of Practice to support institutional change (rahastatakse 1 taotlus) – eesmärk on luua praktikute võrgustik ja tugistruktuur gender-in-science valdkonna arendamiseks
2. Vastutustundliku teaduse ja innovatsioon põhimõtete rakendamine Horisont läbivalt 2020 programmis
2017. aastal on avatud 1 teema:
 • SwafS-10-2017: Putting open science into action (rahastatakse 1 taotlus) – eesmärk luua nö näidisprojekt „Avatud teaduse“ põhimõtete ellurakendamiseks H2020 väljakutsetes.
3. Teadmistebaasi suurendamine RRI ja sellega seotud valdkondade kohta
2017. aastal on avatud 4 uurimisteemat, mille juures on oluline geograafiline haare (partnereid kaasatud vähemalt 10 riigist ), eelarved on 3-4M€, igas rahastatakse 1 taotlus:
 • SwafS-11-2017: Science education outside the classroom
 • SwafS-12-2017: Webs of Innovation Value Chains and Openings for RRI
 • SwafS-13-2017: Integrating Society in Science and Innovation – An approach to co-creation
 • SwafS-14-2017: A Linked-up Global World of RRI
4. Teaduse ja innovatsiooni kaasav ja ennetav juhtimine (teadusharidus, eetika, soolõime)
2017. aastal on avatud 5 teemat:
 • SwafS-21-2017: Promoting integrity in the use of research results in evidence based policy: a focus on non-medical research
 • SwafS-22-2017: The ethical dimensions of IT technologies: a European perspective focusing on security and human rights aspects
 • SwafS-23-2017: Responsible Research and Innovation (RRI) in support of sustainability and governance, taking account of the international context
 • SwafS-26-2017: Science4Refugees – Support to highly skilled refugee scientists
 • SwafS-27-2017: Implementing a European Train-the-trainers initiative with regard to Ethics and Research Integrity


Täpsem info tööprogrammis

Kontakt ja lisainfo:
Terje Tuisk
terje.tuisk@etag.ee