Teadusuuringute ühiskeskus (JRC) Print

Euroopa Komisjoni teadustalitusena on Teadusuuringute Ühisalgatuste Keskuse (Joint Research Centre – JRC) missioon pakkuda ELi meetmete toetamiseks sõltumatut tõenditepõhist teaduslikku ja tehnilist abi kogu poliitikatsükli vältel.

Keskuse põhiprioriteedid on:
-       Majandus- ja rahaliit (EMU)
-       Siseturg: majanduskasv, töökohad ja innovatsioon
-       Põllumajandus ja üleilmne toiduga kindlustatus
-       Vähese CO2- heitega majandus ja ressursitõhusus (keskkond, kliimamuutus, energeetika, transport)
-       Rahva tervis, ohutus ja avalik julgeolek
-       Tuumaohutus ja -julgeolek

Peamised pakutavad koostöö vormid:

a)       Teadusvõrgustikud
JRC teeb koostööd organisatsioonidega, kus tal on konkreetsetes teadusvaldkondades ühised huvid. See koostöö on oluline JRC tööks meetodite ja mõõtmiste ühtlustamisel ja valideerimisel, ühtsete standardite kehtestamisel ning teadusliku ja tehnilise toe pakkumisel ELi õigusaktide rakendamisel. JRC teeb koostööd rohkem kui 650 partnerorganisatsiooniga, neist 14 on Eesti organisatsioonid.

b)      Koostöölepingud
JRC on sõlminud oma tegevuseks avaliku ja erasektori uurimisorganisatsioonide, ülikoolide, riigiasutuste ja rahvusvaheliste organitega ligikaudu 200 koostöölepingut ja vastastikuse mõistmise memorandumit. Enamik neist lepingutest käsitleb ühisuuringuid, teabe- ja personalivahetusi.

JRCs plaanitakse enam avada teadustaristut ning pakkuda seda ühiskasutusse. Siin tahetakse teha koostööd COST võrgustikega.

Võimalus töötada JRCs aitab kaasa  uute teadmiste ja oskuste omandamisele ning laiade koostöökontaktide loomisele. Vakantside info on kättesaadav JRC veebilehel https://ec.europa.eu/jrc/  

JRC erinevad analüüsid ja raportid on väärtuslik lisamaterjal H2020 taotluste kirjutajatele: https://ec.europa.eu/jrc/en/publications-list 

 

Kontakt:
Ülle Must
Eesti Teadusagentuur
7 300 330
ulle.must@etag.ee