Kliimameetmed, keskkond, ressursitõhusus ja toorained Print

Märksõnad
Kliimamuutused, ressursitõhusus, säästev areng, jätkusuutlik majandus, kliimaprognoosid,  keskkonnaressursid, veeressursid, ökoinnovatsioon, keskkonnaseire, modelleerimine, kliimateenused, toorained, kultuuriväärtused, looduspõhised lahendused, süsiniku heite vähendamine jne

Prioriteedid
“Kliimameetmed, keskkond, ressursitõhusus ja toorained” 2016-2017. a tööprogrammi fookusvaldkondi on seitse:

1. Kliimateenused
2. Madala süsiniku Euroopa
3. Looduspõhised lahendused
4. Vesi
5. Toorained
6. Maa kaugseire
7. Kultuuriväärtused ja säästev areng

Varasemast suurem tähelepanu on 2016-2017. a tööprogrammis pööratud innovaatiliste lahenduste väljatöötamisele, eriti puudutab see looduspõhised lahendusi. Täiesti uue teemavaldkonnana on keskkonnatööprogrammi  sisse toodud kultuuriväärtused ja nende jätkusuutlik majandamine (nii maa- kui ka linnapiirkondades). Sarnaselt 2014-2015. a temaatikale on Euroopa Komisjonile jätkuvalt prioriteetsed teemad vesi, toorained ja kliimateenuste arendamine. Loe täpsemalt 2016-2017. a keskkonnavaldkonna tööprogrammi taotlusvoorude kohta siit.
Taotlusvoorud on endiselt kas ühe- või kaheastmelised, esimeste taotlusvoorude tähtajad on tulemas juba 2016. a märtsis.

Partnerotsing

Heade koostööpartnerite leidmiseks soovitame end registreerida uues spetsiaalselt keskkonnatööprogrammi taotlusvoorudele keskendunud partnerotsinguportaalis: http://partnersearch.ncps-care.eu/ .

Tööprogramme läbivad teemad 
Horisont 2020 kõikidesse tööprogrammidesse on sisse kirjutatud keskkonda puudutavate probleemidega tegelemine. Peamised teemad on liikmesriikide T&I alaste tegevuste kaardistamine kliimamuutuste, keskkonna, ressursitõhususe ja toorainete valdkonnas.


Keskkonnaga seotud teemad ka teistes Horisont 2020 valdkondades

Euroopa biomajanduse väljakutsed
Kliimamuutustega kohanemine põllumajanduses, metsanduses ja merenduses
Turvaline, puhas ja tõhus energia    
Madala süsiniku heitega energia
Tark, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport           
CO2-heite vaba transport
Turvaline ühiskond       
Ekstreemsed ilmastikunähtused
EIT  
Kliima-KIC
Risk Finance       
VKE – „Climate-Change Window“
Horisontaalsed teemad (Cross-cutting activities)
Ringmajanduse teemad, orgaanilised jäätmed linnades, looduspõhised lahendused linnades

Tähtajad
2017
1-astmelised/1.aste: märts 2017
2.aste: september 2017

NB! Mõnedel taotlusvoorudel võivad olla ka erinevad tähtajad. Täpsem info tööprogrammist.

Lingid

Kliimameetmed, keskkond, ressursitõhusus ja toorained
EK Horisont 2020 leht

2016-2017 a tööprogramm

Avatud konkursid

NCPs Care võrgustik

Partnerotsingu portaal

Konsultant:

Ülle Napa
Tel: 7300322
Ulle.napa@etag.ee