ERAvsCORONA Print

Euroopa Liidu juhid on lubanud COVID-19 pandeemia ohjeldamiseks kasutada kõiki nende käsutuses olevaid võimalusi teadustegevuse edendamiseks ja koordineerimiseks. Seejuures rõhutatakse ilmselget vajadust üleilmseks teaduskoostööks. EL eesmärk on eeskätt toetada Euroopa teadlasi ja ettevõtteid. Juba 26. märtsil 2020 tegid Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja Euroopa Ülemkogu president Charles Michel ühisavalduse lubadusega tagada rahastus COVID-19 vaktsiini väljatöötamiseks.

7. aprillil 2020 toimunud mitteametlikul EL haridus- ja teadusministrite videokohtumisel koostati 10-punktiline tegevuskava „ERAvsCORONA“, mis hõlmab praeguses olukorras kiiret lahendamist vajavaid tegevusi ning mille elluviimine eeldab EL liikmesriikide koostööd Euroopa Komisjoni liidrirolli tegevuste koordineerimisel nii Euroopas kui ka laiemalt.

Käesolev tegevuskava ei ole lõplik ning seda täiendatakse aja jooksul vastavalt vajadusele.

10 prioriteetset üleeuroopalist koordinatsiooni vajavat TjaA tegevust:

  1. Koroonaviirust puudutava teadus- ja arendustegevuse finantseerimine. Vältimaks asjatut topeltrahastamist ning viimaks kokku ühes suunas töötavaid teadlasi ja innovaatoreid, on riikidevaheline koostöö ja asjakohane (programmilik) koordineerimine hädavajalik.
  2. Koroonaviiruse üleeuroopaliste kliiniliste uuringute ja COVID-19 patsientide ravi toetamine. Need tegevused eeldavad täiendavat rahastamist ning korralikku koordineerimist.
  3. Koroonaviiruseks ja teisteks sarnasteks puhanguteks valmisoleku edendamine ning puhangu tagajärgede leevendamise abinõude innovatsiooni toetamine. Innovatsioon on vajalik puhangust tingitud 1) sotsiaalsetele ja majandusmõjudele reageerimiseks; 2) meditsiini-, info- ning kommunikatsioonitehnoloogiate edendamiseks; 3) tervishoiusüsteemide (sh sellele vajalike vahendite tootmise ja varustamise) valmisoleku edendamiseks.
  4. Innovaatiliste ettevõtete toetamine toimuks läbi sobivate Horisont 2020 meetmete (nagu nt hiljutine taotlusvoor VKE-dele ning tervise valdkonna meede). Paljud head mõtted jäid rahastamata ning mitte kõik vajalikud murekohad ei ole projektidega kaetud. Selle meetme raames luuakse ka Euroopa Innovatsiooninõukogu koroonaviiruse platvorm, mis võimaldab sobivate partnerite ja investorite leidmist headele ideedele; platvorm võimaldaks omavahel kokku viia ka innovatsioonihangete erinevad osapooled.
  5. Koroonaviiruse uuringute ja innovatsioonitegevuste alternetiivsete rahastusvõimaluste pakkumine. Headele, kuid seni rahastuseta jäänud COVID-19 käsitlevatele taotlustele (’Seals of Excellence’ märgise saanud taotlused) alternatiivsete rahastusvõimaluste otsimine ja pakkumine.
  6. Platvorm kõigi Euroopa Liidus koroonaviirusega seotud uuringuteks saadaolevate rahastusvõimaluste koondamiseks. Ühtlasi annab see paltvorm ülevaate selle valdkonna teadustegevusest kogu EL-s. Lähemalt https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
  7. Koroonaviirusega seotud küsimuste lahendamiseks kõrgetasemelise töörühma loomine. Dublitseerimata teisi töörühmi ja institutsioone annab töörühm Euroopa Komisjonile nõu koroonaviiruse alase teadustöö korraldamiseks ning vahendab Euroopa Komisjoni koroonaviirust puudutavat teadusteavet üldelanikonnale.
  8. Teadustaristutele juurdepääsu tagamine. Ligipääs teadustaristute pakutavatele teenustele (analüütilisiaparatuur, bioloogilised proovid, reagendid, laborid patogeenidega tegelemiseks, abi õigusruumis orienteerumiseks, side sotsiaalteadlastega jne) ja andmebaasidele (võimaldamaks kordusanalüüse uute meetoditega) on koroonaviirusega seotud uuringuteks eluliselt vajalikud. Tänapäeavased taristud, mis hõlmavad tööd suurandmete ja suure jõudlusega andmetöötlust ning tehisintellekti, peaksid võimaldama piiriülest kasutust.
  9. Teadusandmete jagamisplatvormi käivitamine. See platvorm peaks võiamaldama jagada üleeuroopalist SARS-CoV-2 ja teiste koroonaviirusuuringutega toodetud andmeid ja teavet ning see on osa Euroopa Teaduspilevest. Andmete vahetu jagamine kiirendab avastusi ja seetõttu peaksid kõik teadlased selle valdkonna andmeid (algandmed, mudelid, tulemused jms) jagama viivituseta; võimalusel isegi reaalajas.
  10. Üleeuroopaline häkaton, mis kaasaks innovaatoreid ja kõiki teisi kaasamõtlejaid nii EL-st kui ka Horisont 2020-ga assotsieerunud riikidest. Häkaton toimus 24.-26. aprillil 2020, auhinnatseremoonia toimub 30. aprillil. Lähem teave häkatoni veebilehel.

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris
Argo Soon
argo.soon@etag.ee