Toetused Eesti riigilt Print

HORISONT 2020 ja COST projektide ettevalmistustoetus ning Balti boonus

Eesmärk
Ettevalmistustoetuse eesmärk on tunnustada ja stimuleerida kvaliteetsete H2020 ja COST-i raames rahastamist taotlevate projektide kirjutamist Eestis ning edendada koostööd kolme Balti riigi vahel. Ettevalmistustoetuse rahastamiseks kasutatakse riigieelarvelisi vahendeid, mille eraldab Haridus- ja Teadusministeerium Sihtasutusele Eesti Teadusagentuur halduslepingu alusel.
Toetuse suurus*
Ettevalmistustoetuse suuruse määramisel võetakse arvesse asjaolu, kas taotleja osaleb projektis konsortsiumi koordinaatorina või on tegemist individuaalprojektiga:
Toetus konsortsiumi koordinaatoritele:    4000 €
Toetus individuaalprojektidele:               2 400 €
Balti boonus:                                        1 000 €
Ettevalmistustoetuse saamise eeldused
Ettevalmistustoetuse saamise eelduseks on see, et toetust taotleva asutuse H2020 projektitaotlus ületab Euroopa Komisjoni ekspertkomitee hinnangul H2020 hindamiskünnise (Euroopa Teadusnõukogu grandi taotlus peab jõudma hindamise teise vooru). Ettevalmistustoetuse taotlus tuleb esitada peale Euroopa Komisjoni hindamistulemuste saabumist. COST-i raames rahastatava projekti puhul on eelduseks, et COST teaduskoostöö võrgustiku projektitaotlus ületab COST-i hindamiskünnise (45 punkti). COST projektide puhul on ettevalmistustoetus ettenähtud koordinaatoritele.
H2020 spetsiaalse VKE instrumendi esimese faasi projektidele toetust ei anta.
Balti boonust saavad taotleda need asutused, kelle koordineeritavates H2020 projektides osaleb partnereid ka Lätist või Leedust. Balti boonus lisandub ettevalmistustoetusele.
Kui ühest asutusest on ettevalmistustoetuse saamise tingimused täidetud mitme projekti puhul, võib asutus esitada koondtaotluse.
Toetuse taotlemine
Ettevalmistustoetus on ühekordne, st künnise ületanud projekti ei rahastata mitmel korral. Taotlust võib esitada maksimaalselt 6 kuud peale hindamiskünnise ületamist.
Toetuse soovija esitab taotluse kas paberkandjal (aadressil: Lauteri 5, Tallinn 10114) või elektrooniliselt (digitaalselt allkirjastatuna) e-posti aadressile toomas.meressoo@etag.ee. Taotluse allkirjastab toetust taotleva asutuse juht või vastavat volitust omav isik.
Vabas vormis taotlus sisaldab järgmist informatsiooni:
  • taotleva asutuse nimi;
  • projekti täitja nimi;
  • kontaktandmed;
  • panga rekvisiidid;
  • projekti akronüüm ja registreerimisnumber;
  • projektis osalemise vorm (koordinaator või individuaalprojekt);
  • kas soovitakse taotleda ka Balti boonust;
  • kas tegemist on H2020 või COST projektiga.
Taotlusele tuleb lisada Euroopa Komisjoni või COST-i saadetud hindamisraporti koopia hindamiskünnise ületamise kohta. Kui taotlejaks on ettevõte, tuleb täita vähese tähtsusega abi protseduur (vt allpool).
Toetuse eraldamine ja kasutamine
Taotluse rahuldamise otsus tehakse SA Eesti Teadusagentuuri juhatuse käskkirjaga. Ettevalmistustoetus kantakse positiivse otsuse korral taotleja poolt esitatud pangakontole 30 päeva jooksul taotluse saamise päevast arvates. Juhul kui taotlust ei rahuldata, saadetakse taotlejale 30 päeva jooksul taotluse laekumisest vastav teatis, milles on ära toodud ettevalmistustoetuse mittemaksmise põhjused.
Toetust võib taotleja kasutada erinevateks projekti ettevalmistuse ja kirjutamisega seotud kulude katteks.
Vähese tähtsusega abi protseduur
Ettevalmistustoetuse näol on tegemist vähese tähtsusega abiga konkurentsiseaduse § 33 mõistes. Vähese tähtsusega abiks loetakse Euroopa komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes, artiklis 3 nimetatud abi.
Vähese tähtsusega abi andmise kord kohaldub vaid ettevõtjatele. Abi saaja (ettevalmistustoetuse taotleja) peab abi andjale (SA Eesti Teadusagentuur) esitama informatsiooni kolme eelarveaasta (s.o kahe eelneva eelarveaasta ja jooksva eelarveaasta) jooksul saadud vähese tähtsusega abi kohta. Informatsioon esitatakse rahandusministri määrusega kehtestatud vormi kohaselt (Rahandusministri 22.04.2004 määrus nr 80 “Vähese tähtsusega abi teatise esitamise kord ja vorm” (RTL, 28.04.2004, 50, 860).

 *Ettevalmistustoetuse eraldamine H2020 projektitaotlustes osalevatele partneritele toimub Teadusagentuurile kuni 31.03.2017 laekuvate  taotluste alusel varem kehtinud korra kohaselt, projektide koordinaatoritele mõeldud etevalmistustoetus muutub alates taotlustest, mis esitatakse Teadusagentuurile pärast nimetatud kuupäeva.