ETAgi osalus H2020 projektides Print

Projekti nimi ja
koordinaator Eesti Teadusagentuuris
Lühikirjeldus
 

 

ERA-NET Cofund 

BiodivERsA3

 

Margit Suuroja
margit.suuroja@etag.ee

Tänavu 10. tegevusaastat tähistav Euroopa Teadusruumi (ERA) looduse mitmekesisuse uurimisele ja säilitamisele pühendunud koostöövõrgustik BiodivERsA alustas 2005. aastal ühistegevust 20 partneriga 13 Euroopa riigist ning jätkab Horisont2020 alguses 31 partneriga 18 riigist. Eelneva perioodi jooksul on korraldatud 5 ühiskonkurssi ning rahastatud looduskeskkonna liigirikkust ja selle säilitamist käsitlevaid uurimusi ligi 50 milj euro ulatuses.
Horisont 2020 raames tegevust jätkav ERA-NET Cofund BiodivERsA3 kuulutas mais välja Euroopa Komisjoni kaasrahastusega ühiskonkursi kahel teemal: Understanding and managing the biodiversity dynamics of soils and sediments to improve ecosystem functioning and delivery of ecosystem
ja 

Understanding and managing biodiversity dynamics in land-, river- and sea-scapes (habitat connectivity, green and blue infrastructures, and naturing cities) to improve ecosystem functioning and delivery of ecosystem services.
Ühiskonkursi partneriteks on 24 rahvuslikku või regionaalset rahastavat organisatsiooni 15 riigist. Ühiskonkursi eelarve koos Euroopa Komisjoni kaasrahastusega on u 30 mln eurot. ETAg osaleb ühiskonkursil 100 000 euroga. Juhtkomitee otsust projektide rahastamise kohta on oodata järgmise aasta mai lõpus. 

Lisaks Euroopa Komisjoni kaasrahastusega ühiskonkursile on võrgustik püstitanud endale ambitsioonika eesmärgi välja kuulutada igal järgneval aastal üks partnerorganisatsioonide rahastusega taotlusvoor. 
ERA-NET Cofund BiodivERsA3 algas 1. veebruaril 2015 ning vältab 5 aastat
Koordinaatoriks on Foundation for Research on Biodiversity Prantsusmaalt.
ERA-NET Cofund
M-era.Net 2
 

Margit Suuroja
margit.suuroja@etag.ee

7 RP raames 2012. a alguse saanud Euroopa Teadusruumi (ERA) materjaliteaduse edendamisega tegelev koostöövõrgustik M-era.Net koondab ühisesse tegevusse 36 rahastavat organisatsiooni 25 Euroopa riigist, millele lisanduvad 10 vaatleja staatuses rahastavat organisatsiooni 9 riigist, sh Taiwan, Lõuna-Korea, Brasiilia ning Venemaa. Seni on korraldatud 4 ühiskonkurssi. 
11. juunil 2015 sai võrgustiku koordinaator Euroopa Komisjonilt kutse sõlmida ERA-NET Cofundi grandileping vastavalt esitatud taotlusele. EK grant ühiskonkursi edukate projektide ühiseks rahastamiseks võib ulatuda 12 750 000 euroni, mis loob eeldused ühiskonkursi eelarveks u 38 mln eurot. ETAg EK kaasrahastamisega taotlusvooru rahastajana ei osale. Lisaks planeerib võrgustik korraldada veel vähemalt 3 partnerorganisatsioonide rahastusega taotlusvooru.
Koordinaatoriks on Austria FFG – Austrian Research Promotion Agency.
NORFACE 

Katrin Kello
katrin.kello@etag.ee

New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe (NORFACE) ühendab 16 Euroopa riigi teadust rahastavaid organisatsioone sotsiaal- ja käitumisteaduste valdkonnas. 
10 tegevusaasta jooksul Euroopa Teadusruumis (ERA) on võrgustik rahastanud teadlastevahelisi sidemeid loovaid seminare ning korraldanud kolme ühisprogrammi alusel ühiskonkursid. 
Horisont2020 raames tegevust jätkav NORFACE tegeleb hetkel uue temaatilise ühisprogrammi väljatöötamisega ning selle raames granditaotluse esitamisega Euroopa Komisjonile selle kaasrahastusega ühiskonkursi korraldamiseks. 
Koordinaatoriks on Netherlands Organisation for Scientific Research Hollandist.

ERA-NET Cofund
WaterWorks2014 
 

Margit Suuroja
margit.suuroja@etag.ee

JPI Water’i poolt Horisont2020 raames välja kuulutatud Euroopa Komisjoni kaasrahastusega ühiskonkursi teemal:
Research and Innovation for Developing Technological Solutions and Services
1. for Water Treatment, Reuse, Recycling and Desalination;
2. for Water Resources Management;
3. to Mitigate Impacts of Extreme Events (Floods and Droughts) at Catchment Scale.
Ühiskonkursi partneriteks on 15 Euroopa riigi rahastavat organisatsiooni. Ühiskonkursi eelarve koos Euroopa Komisjoni kaasrahastusega on u €16 mln eurot. ETAg osaleb koos Keskkonnaministeeriumiga eesmärgiga rahastada kahte projekti kokku 150 000 euroga. Juhtkomitee otsust projektide rahastamise kohta on oodata käesoleva aasta novembris. Rahastatavate projektide eeldatav algus on 2016. aasta märtsis-aprillis. 

ERA-NET Cofund WaterWorks2014 algas 1. veebruaril 2015 ning vältab 5 aastat
Koordinaatoriks on Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO) Hispaaniast.
Mapping-NCD

Argo Soon
Argo.soon@etag.ee

Projekti eesmärgiks on kaardistada krooniliste mittenakkuslike haiguste (Non-communicable Chronic Diseases) alane teadustegevus Euroopa Liidus. Keskendutakse viiele haigusgrupile: suhkrutõbi ja selle tüsistused, südame-veresoonkonna haigused, vähktõbi, psüühikahäired, ning kroonilised hingamiselundite haigused. Projekti tulemuste abil saab planeerida nii rahvatervise kui teaduspoliitikaid nii EL kui üksikute riikide tasemel tagades vajadustele vastavad teadusuuringud kui ka dubleerimist vältiva ning sünergiat soodustava teaduspoliitika ja -rahastamise. 
Projekti koordineerib London School of Economics and Political Science (LSE); partneriteks on lisaks ETAgile veel Technische Universität Berlin (TUB), Escuela Andaluza de Salud Publica SA (EASP), Universite Paris Est Creteil (UPEC), King’s College London (KCL), Universita Commerciale ‘Luigi Bocconi’ (UB).
Projekti veebileht: http://www.ncd-map.eu/
RI-LINKS2UA

Argo Soon
Argo.soon@etag.ee

RI-LINKS2UA, täisnimega „Strengthening Research and Innovation Links Towards Ukraine“ on projekt, mis keskendub Ukraina teadus- ja arendustöö analüüsile ning püüab samas leida võimalusi Ukraina teaduskommuuni lähendamiseks Euroopa teadusruumile. Projekti tegevustesse kaasatakse Ukraina teadlased, teadusadministraatorid, poliitikud ja ettevõtjad. Tegevused ise on mitmekesised: on kvalitatiivsel ja kvantitatiivsel analüüsil põhinevaid hinnanguid; on koolitusi, seminare, konverentse, konsultatsioone. ETAgi tegevuste pealiiniks on Ukraina NCP süsteemi edendamine.

Projekti koordineerib Austria ettevõte Zentrum Für Soziale Innovation GMBH ning partnereid on selles kokku 11, neist kolm Ukrainast. Projekt algas 1. veebruaril 2016 ja see kestab 3 aastat.
Projekti veebilehthttps://ri-links2ua.eu/

NCP_WIDE.NET

Kristin Kraav
Kristin.kraav@etag.ee

Horisont 2020 valdkonna „Osaluse laiendamine ja tipptaseme levitamine“ riiklike kontaktpunktide (NCPde) koostööprojekt. Projekti eesmärgiks on tagada NCPde tõhusam koostöö ning teenuste ühtlaselt kõrge tase liikmesriikides. Projekti kestus: 2015-2019
C-Energy 2020

Maria Habicht
Maria.habicht@etag

C-Energy 2020 on energia valdkonna NCPde rahvusvaheline võrgustik.
Tegemist on Horisont 2020 energia konsultante ühendava võrgustikuga, mille eesmärgiks on nii erinevate riikide NCPde kompetentsi tõstmine ja pakutava teenuse kvaliteedi ühtlustamine läbi suunatud koolituste kui koolitusprogrammide ettevalmistamine ja praktiliste koolituste läbiviimine potentsiaalsetele projektitaotluste ettevalmistajatele. Tegevused on jaotatud 5 tööpaketi vahel, millest 1. On koordineerimine, 2. NCPde võimekuse tõstmine, 3. Töö potentsiaalsete osalejatega, 4. Koostöö teiste võrgustikega ja partneriotsingu süsteemi ülesehitamine ja haldamine ning 5. Infolevi ja kommunikatsioon. ETAgi juhtida on 5. tööpakett ning 3. tööpaketi koolituste ettevalmistamist ja läbiviimist puudutav task 3.2.  
Projekt käivitus 1. detsembril 2014 ja kestab 4 aastat.
Projekti rahastab Horisont 2020, grandi leping nr. 641003.
Rahastuse määr on 100%. Projekti koordineerib APRE Itaaliast. Projekti veebileht: http://www.c-energy2020.eu/
ERA-CVD

Katrin Kello
Katrin.kello@etag.ee

Euroopa Teadusruumi võrgustiku (ERA-NET ehk European Research Area Network) projekt ERA-CVD seab oma ülesandeks rahvusvahelise koostöö edendamise kardiovaskulaarsete haiguste uurimisel.
2015 algatatud võrgustik koondab teadust rahastavaid asutusi 18 riigist: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iisrael, Itaalia, Läti, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Taiwan, Türgi.
2018.a  sügise seisuga on võrgustik viinud läbi kolm ühiskonkurssi.
2016. aastal osutus edukaks A. Katuse (Heidelbergi ülikool) juhitav projekt DETECTIN-HF: Determining the role of clinical and epigenetic risk markers in dilated cardiomyopathies and heart failure A. Metspalu (Tartu ülikool) töörühma osalusel. Eesti töörühma osalust rahastab peamiselt ETAg ja kaasrahastab Euroopa Komisjon.
2017. aastal osutus edukaks H. Schunkerti (Saksa südamekeskus ja Müncheni tehnikaülikool) juhitav projekt Druggable-MI-genes: Utilising myocardial infarction genes for better treatment Andres  Metspalu ja Johan Björkegreni (Tartu ülikool) töörühma osalusel. Eesti töörühma rahastab ETAg programmi Mobilitas Pluss vahenditest. 
2018. aastal osutus edukaks S. Claussi (Müncheni ülikooli kliinikum) juhitav projekt DETECT ARRHYTHMIAS: Investigating DETerminants of atrial Electrical ConducTion underlying ARRHYTHMIAS Tõnu Esko (Tartu Ülikool) töörühma osalusel. Eesti töörühma rahastab ETAg programmi Mobilitas Pluss vahenditest.
Vt lähemalt: http://www.era-cvd.eu/
ERA CVD newsletter No. 2 
HERA JRP UP

Katrin Kello
Katrin.kello@etag.ee

2004. aastal loodud HERA (Humanities in the European Research Area) on humanitaarteadusi rahastavate asutuste võrgustik
2015. aastal algatatud HERA JRP UP (Joint Research Programme “Uses of the Past”) on HERA võrgustikku kuuluvate asutuste ühisprogramm, mille peamine eesmärk on ühiskonkursi Uses of the Past läbiviimine. 2015/16 toimunud konkursil sai rahastuse L. Moretto (Brüsseli Vaba Ülikool) juhitav projekt MODSCAPES – Modernist reinventions of the rural landscape Simon Belli (Eesti Maaülikool) töörühma osalusel. Eesti töörühma osalust rahastavad ETAg ja Euroopa Komisjon.
HERA JRP UPs osalevad riigid: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Läti, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Ühendkuningriik.
Vt lähemalt: heranet.info
HERA JRP PS

Katrin Kello
Katrin.kello@etag.ee

2004. aastal loodud HERA (Humanities in the European Research Area) on humanitaarteadusi rahastavate asutuste võrgustik. 
2017. aastal algatatud HERA JRP PS (Joint Research Programme “Public Space”) on HERA võrgustikku kuuluvate asutuste ühisprogramm, mille peamine eesmärk on ühiskonkursi Public Space läbiviimine. Konkursi eeltaotlusvoor toimus sügisel 2017. Konkursi tulemused selguvad 2018 lõpus.
HERA JRP PSis osalevad riigid: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Läti, Norra, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi, Ühendkuningriik.Vt lähemalt: heranet.info
ERA CoBioTech

Katrin Saar
katrin.saar@etag.ee 

Euroopa Teadusruumi võrgustiku (ERA-NET ehk European Research Area Network) projekti ERA CoBioTech peamine eesmärk on aidata kaasa maailma majanduse fossiilsete toorainete sõltuvusest vabanemisele kestliku biomajanduse arendamise abil.
2016 algatatud võrgustik koondab teadust rahastavaid asutusi 19 riigist: Argentiina, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iisrael, Itaalia, Läti, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia, Šveits, Türgi, Venemaa, Ühendkuningriik.
2018. a sügise seisuga on projekti raames toimunud üks ühiskonkurss. Rahastuse sai kaks Eesti töörühma osalusega teadusprojekti: ScaleApp: Investigating large scale bioreactor effects in microbial application M. Oldigesi (Jülichi uurimiskeskus) juhtimisel ning YogurtDesign: Microbial community modeling for the production of ‘designer’ yogurt B. Teusinki (Amsterdami Vaba Ülikool) juhtimisel. Eesti töörühmi juhivad vastavalt Raivo Vilu (Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus) ja Petri.-Jaan Lahtvee (Tartu ülikool); rahastavad ETAg ja Euroopa Komisjon kaasrahastuse mudeli alusel.
Vt lähemalt: https://www.cobiotech.eu/
ERA-Net Cofund SusCrop

Katrin Saar
katrin.saar@etag.ee 

Euroopa Teadusruumi võrgustiku (ERA-NET ehk European Research Area Network) projekt SusCrop (ERA-Net Cofund on Sustainable Crop Production) seab oma ülesandeks rahvusvahelise koostöö edendamise kestliku taimekasvatuse uurimisel. SusCrop kuulub laiemasse võrgustikku FACCE-JPI: The Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change.
2017 algatatud SusCrop koondab teadust rahastavaid asutusi 19 riigist: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kanada, Läti, Norra, Poola, Prantsusmaa, Rumeenia, Ungari, Saksamaa, Soome, Taani, Türgi, Ühendkuningriik.
2018 jaanuaris avati SusCropi esimene ühiskonkurss. Konkursi tulemused selguvad 2018 lõpus.
Vt lähemalt: https://www.submission.suscrop.eu/
GENDER-NET Plus

Katrin Kello
Katrin.kello@etag.ee 

Euroopa Teadusruumi võrgustiku (ERA-NET ehk European Research Area Network) projekt GENDER-NET Plus keskendub soolise võrdõiguslikkuse probleemidele ja soo-uuringutele laias, inter- ja transdistsiplinaarses vaates.
2017 algatatud võrgustik koondab teadust rahastavaid asutusi 13 riigist: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Iisrael, Itaalia, Kanada, Küpros, Norra, Prantsusmaa, Rootsi, Tšehhi Vabariik.
2017 detsembris avati GENDER-NET Plusi esimene ühiskonkurss. Konkursi tulemused selguvad 2018 sügisel.

Vt lähemalt: http://gender-net-plus.eu/joint-call/cofunded-call/  
GEARING-Roles

Loone Vilumaa
loone.vilumaa@etag.ee

Projekti käigus luuakse kuue projektipartneri organisatsioonide jaoks soolise võrdõiguslikkuse kava (edaspidi ka VÕK; ingl. keeles gender equality plan, GEP), mis on aluseks tegevustele, mille abil suurendada soolist võrdsust läbi struktuursete muutuste organisatsioonides (organisatsioonikultuuris, suhtumises, kordades jne). Loodavad kavad põhinevad juba varem European Institute for Gender Equality poolt loodud GEAR-rakenduse sammudel (define, plan, act and check).
Projekt on suunatud nii teadust rahastavatele organisatsioonidele (antud projektis ETAg) kui ka teadusasutustele, ent osade tegevuste parimaks elluviimiseks nähakse ette ka väliste partnerite kaasamist, teavitamist või harimist. Projekti alameesmärkide hulgas on naiste olukorra parandamine vähendades naisteadlaste karjääri tõkestavaid tegureid tööle värbamisel, naiste julgustamist teadlaskarjääri valimisel ning seal edasi liikumisel, naiste osakaalu suurendamist juhtimistasandil ja naiste suuremat arvestamist otsustamisel, ent ka sooga suuremat arvestamist (analüüsi/uuringu)metoodikates, õppekavades, teadustöös.
Eestist osaleb projektipartnerina Eesti Teadusagentuur. Projekti koordinaatoriks on Deusto ülikool Hispaaniast. Projektis on kokku kümme partnerit, kellest kuuele luuakse VÕK ning ülejäänud täidavad toetavat rolli.
Projekti kestus: 01.01.2019 – 31.12.2022Projektist rohkem ETAgi kodulehel: GEARING-Roles
Projekti koduleht: gearingroles.eu
Jälgi projektiinfot ka:
Facebook: https://www.facebook.com/GearingRoles/
Twitter: https://twitter.com/GearingRoles
Instagram: gearingroles
LinkedIn: Gearing Roles