ETAgi osalus H2020 projektides Print

Projekti nimi ja
koordinaator Eesti Teadusagentuuris
Lühikirjeldus
EURAXESS TOP IV

Anna Mossolova
anna.mossolova@etag.ee
Siiri Kolka
siiri.kolka@etag.ee

 

Euroopa Komisjoni koordineeritava EURAXESSi võrgustiku riiklike keskuste koostööprojekt.
Projekti põhieesmärk on tagada, et EURAXESSi teenus oleks kõigis liikmesriikides kättesaadav, tõhus ja kvaliteetne.
Projekti kestus: 2018-2021
ERA-Net EuroNanoMed3

Argo Soon
argo.soon@etag.ee

Euroopa Teadusruumi võrgustiku (ERA-NET ehk European Research Area Network) projekti EuroNanoMed (ENM) on 2008. aastal riiklike rahastavate organisatsioonide ning ministeeriumide poolt asutatud nanomeditsiini teemaline ERA-NET. Võrgustiku peamiseks tegevuseks on nanomeditsiini valdkonnas riikide teadusprogrammide koordineerimine ja ühiskonkursside korraldamine, et rahastada rahvusvahelisi nanomaterjalide ja –tehnoloogiate alaseid teadusuuringuid. Rahastatavad teemad on piiratud regeneratiivmeditsiini, nanotehnoloogial põhineva diagnostika ja ravimite sihitamise tehnoloogiatega.
Võrgustikus osalevad Belgia, Bulgaaria, Eesti, Egiptuse, Hispaania, Iisraeli, Itaalia, Läti, Leedu, Poola, Prantsusmaa, Rumeenia, Slovakkia, Taiwani, Tšehhi ja Türgi teadust rahastavad organisatsioonid. EuroNanoMed 3, mis algas 2016 ja lõpeb 2021, on rahastanud 4 Eesti partneri osalusega projekti.
Võrgustiku veebileht: https://euronanomed.net/
ERA-Net TRANSCAN-2

Argo Soon
argo.soon@etag.ee

Euroopa Teadusruumi võrgustiku (ERA-NET ehk European Research Area Network) projekt  „Siirdemeditsiiniliste vähiuuringute programmide ühtlustamine EL-s“ („Aligning national/regional translational cancer research programmes and activities”) on TRANSCAN-i (2011-2015) jätkuprojekt eesmärgiks on edendada vähktõbe puudutavat siirdemeditsiinilist teadustööd Eruoopa Liidus, nii et oleks tagatud parim koostöö ning välditud asjatu uuringute duplitseerimine ning sellest tingitud ressursside ebatõhus kasutamine.
TRANSCAN-2 järgib Horisont 2020 reegleid ning koostööprojektides, kus partnerite miinimumarvuks on 4, saavad osaleda Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Hollandi, Kreeka, Iisraeli, Itaalia, Läti, Norra, Poola, Portugali, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Taiwani ja Türgi teadlased. Võrgustiku neljas taotlusvoorus on rahastatud 5 Eesti partnerite osalusega projekti.
TRANSCAN-2 veebileht asub aadressil: http://www.transcanfp7.eu

Projekt kestab 2016-2020 ning see jätkub 2021 TRANSCAN-3-na. 

Horisondi taga –
toetades Ukraina TAI süsteemi

 

Argo Soon
argo.soon@etag.ee

Selle projekti, mida rahastab Eesti Välismnisteeriumi  arengukoostöö programm, eesmärgiks on kaasa aidata Ukraina EL integratsioonile ning tõsta  riigisektori võimekust teaduse ja arendustegevuse  (TjaA) tugistruktuuride valdkonnas. Projekti  sihtrühmaks on erineva tasandi teadusadministraatorid, eeskätt Euroopa Liidu raamprogrammi konsultandid, programmikomitee liikmed ja eksperdid ministeeriumites, ülikoolides, Teaduste Akadeemias ning teadust toetavates fondides. Ülesandeks on sihtrühma võimekuse tõstmine ning Eesti parimate praktikate ülekanne. Projekti perioodil keskendutakse kolmele tegevusvaldkonnale: a) valdkondlike ministeeriumite kaasamine TjaA kujundamisse ja planeerimisse – teadusnõunike institutsiooni ning EL partnerluste strateegilise raamistiku tutvustamine ning lähteülesande koostamine; b) vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni (RRI) printsiipide tutvustamine ja kaardistamine; c) EL raamprogrammi  tugistruktuuri nõustamine. Rakendatakse erinevaid vorme (koolitused, töötoad, koolitusvisiidid, töövarju skeem, ning road-show’d erinevates linnades).
ETAgi partneriteks selles projektis on HARNO ning Ukraina Haridus- ja Teadusministeerium
ERA-CVD

Argo Soon
argo.soon@etag.ee

Euroopa Teadusruumi võrgustiku (ERA-NET ehk European Research Area Network) projekt ERA-CVD seab oma ülesandeks rahvusvahelise koostöö edendamise kardiovaskulaarsete haiguste uurimisel.
2015 algatatud võrgustik koondab teadust rahastavaid asutusi 18 riigist: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iisrael, Itaalia, Läti, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Taiwan, Türgi.
2018.a  sügise seisuga on võrgustik viinud läbi kolm ühiskonkurssi.
2016. aastal osutus edukaks A. Katuse (Heidelbergi ülikool) juhitav projekt DETECTIN-HF: Determining the role of clinical and epigenetic risk markers in dilated cardiomyopathies and heart failure A. Metspalu (Tartu ülikool) töörühma osalusel. Eesti töörühma osalust rahastab peamiselt ETAg ja kaasrahastab Euroopa Komisjon.
2017. aastal osutus edukaks H. Schunkerti (Saksa südamekeskus ja Müncheni tehnikaülikool) juhitav projekt Druggable-MI-genes: Utilising myocardial infarction genes for better treatment Andres  Metspalu ja Johan Björkegreni (Tartu ülikool) töörühma osalusel. Eesti töörühma rahastab ETAg programmi Mobilitas Pluss vahenditest. 
2018. aastal osutus edukaks S. Claussi (Müncheni ülikooli kliinikum) juhitav projekt DETECT ARRHYTHMIAS: Investigating DETerminants of atrial Electrical ConducTion underlying ARRHYTHMIAS Tõnu Esko (Tartu Ülikool) töörühma osalusel. Eesti töörühma rahastab ETAg programmi Mobilitas Pluss vahenditest.
Vt lähemalt: http://www.era-cvd.eu/
ERA CVD newsletter No. 2 
NORFACE 

Katrin Kello
katrin.kello@etag.ee 

 

New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe (NORFACE) ühendab 16 Euroopa riigi teadust rahastavaid organisatsioone sotsiaal- ja käitumisteaduste valdkonnas. 
10 tegevusaasta jooksul Euroopa Teadusruumis (ERA) on võrgustik rahastanud teadlastevahelisi sidemeid loovaid seminare ning korraldanud kolme ühisprogrammi alusel ühiskonkursid. 
Horisont2020 raames tegevust jätkav NORFACE tegeleb hetkel uue temaatilise ühisprogrammi väljatöötamisega ning selle raames granditaotluse esitamisega Euroopa Komisjonile selle kaasrahastusega ühiskonkursi korraldamiseks. 
Koordinaatoriks on Netherlands Organisation for Scientific Research Hollandist.
HERA JRP UP

Katrin Kello
katrin.kello@etag.ee

2004. aastal loodud HERA (Humanities in the European Research Area) on humanitaarteadusi rahastavate asutuste võrgustik
2015. aastal algatatud HERA JRP UP (Joint Research Programme “Uses of the Past”) on HERA võrgustikku kuuluvate asutuste ühisprogramm, mille peamine eesmärk on ühiskonkursi Uses of the Past läbiviimine. 2015/16 toimunud konkursil sai rahastuse L. Moretto (Brüsseli Vaba Ülikool) juhitav projekt MODSCAPES – Modernist reinventions of the rural landscape Simon Belli (Eesti Maaülikool) töörühma osalusel. Eesti töörühma osalust rahastavad ETAg ja Euroopa Komisjon.
HERA JRP UPs osalevad riigid: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Läti, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Ühendkuningriik.
Vt lähemalt: heranet.info
HERA JRP PS

Katrin Kello
katrin.kello@etag.ee

2004. aastal loodud HERA (Humanities in the European Research Area) on humanitaarteadusi rahastavate asutuste võrgustik. 
2017. aastal algatatud HERA JRP PS (Joint Research Programme “Public Space”) on HERA võrgustikku kuuluvate asutuste ühisprogramm, mille peamine eesmärk on ühiskonkursi Public Space läbiviimine. Konkursi eeltaotlusvoor toimus sügisel 2017. Konkursi tulemused selgusid 2018. a lõpus.
HERA JRP PSis osalevad riigid: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Läti, Norra, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi, Ühendkuningriik.Vt lähemalt: heranet.info
GENDER-NET Plus

Katrin Kello
katrin.kello@etag.ee 

Euroopa Teadusruumi võrgustiku (ERA-NET ehk European Research Area Network) projekt GENDER-NET Plus keskendub soolise võrdõiguslikkuse probleemidele ja soo-uuringutele laias, inter- ja transdistsiplinaarses vaates.
2017 algatatud võrgustik koondab teadust rahastavaid asutusi 13 riigist: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Iisrael, Itaalia, Kanada, Küpros, Norra, Prantsusmaa, Rootsi, Tšehhi Vabariik.
2017 detsembris avati GENDER-NET Plusi esimene ühiskonkurss. Konkursi tulemused selgusid 2018. a sügisel.

Vt lähemalt: http://gender-net-plus.eu/joint-call/cofunded-call/  
ERA-Net Cofund SusCrop

Katrin Saar
katrin.saar@etag.ee 

Euroopa Teadusruumi võrgustiku (ERA-NET ehk European Research Area Network) projekt SusCrop (ERA-Net Cofund on Sustainable Crop Production) seab oma ülesandeks rahvusvahelise koostöö edendamise kestliku taimekasvatuse uurimisel. SusCrop kuulub laiemasse võrgustikku FACCE-JPI: The Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change.
2017 algatatud SusCrop koondab teadust rahastavaid asutusi 19 riigist: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kanada, Läti, Norra, Poola, Prantsusmaa, Rumeenia, Ungari, Saksamaa, Soome, Taani, Türgi, Ühendkuningriik.
2018. a jaanuaris avati SusCropi esimene ühiskonkurss. Konkursi tulemused selgusid 2018 lõpus.
Vt lähemalt: https://www.submission.suscrop.eu/
ERA CoBioTech

Katrin Saar
katrin.saar@etag.ee

Euroopa Teadusruumi võrgustiku (ERA-NET ehk European Research Area Network) projekti ERA CoBioTech peamine eesmärk on aidata kaasa maailma majanduse fossiilsete toorainete sõltuvusest vabanemisele kestliku biomajanduse arendamise abil.
2016 algatatud võrgustik koondab teadust rahastavaid asutusi 19 riigist: Argentiina, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iisrael, Itaalia, Läti, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia, Šveits, Türgi, Venemaa, Ühendkuningriik.
2018. a sügise seisuga on projekti raames toimunud üks ühiskonkurss. Rahastuse sai kaks Eesti töörühma osalusega teadusprojekti: ScaleApp: Investigating large scale bioreactor effects in microbial application M. Oldigesi (Jülichi uurimiskeskus) juhtimisel ning YogurtDesign: Microbial community modeling for the production of ‘designer’ yogurt B. Teusinki (Amsterdami Vaba Ülikool) juhtimisel. Eesti töörühmi juhivad vastavalt Raivo Vilu (Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus) ja Petri.-Jaan Lahtvee (Tartu ülikool); rahastavad ETAg ja Euroopa Komisjon kaasrahastuse mudeli alusel.
Vt lähemalt: https://www.cobiotech.eu/
GEARING-Roles

Loone Vilumaa
loone.vilumaa@etag.ee

Projekti käigus luuakse kuue projektipartneri organisatsioonide jaoks soolise võrdõiguslikkuse kava (edaspidi ka VÕK; ingl. keeles gender equality plan, GEP), mis on aluseks tegevustele, mille abil suurendada soolist võrdsust läbi struktuursete muutuste organisatsioonides (organisatsioonikultuuris, suhtumises, kordades jne). Loodavad kavad põhinevad juba varem European Institute for Gender Equality poolt loodud GEAR-rakenduse sammudel (define, plan, act and check).
Projekt on suunatud nii teadust rahastavatele organisatsioonidele (antud projektis ETAg) kui ka teadusasutustele, ent osade tegevuste parimaks elluviimiseks nähakse ette ka väliste partnerite kaasamist, teavitamist või harimist. Projekti alameesmärkide hulgas on naiste olukorra parandamine vähendades naisteadlaste karjääri tõkestavaid tegureid tööle värbamisel, naiste julgustamist teadlaskarjääri valimisel ning seal edasi liikumisel, naiste osakaalu suurendamist juhtimistasandil ja naiste suuremat arvestamist otsustamisel, ent ka sooga suuremat arvestamist (analüüsi/uuringu)metoodikates, õppekavades, teadustöös.
Eestist osaleb projektipartnerina Eesti Teadusagentuur. Projekti koordinaatoriks on Deusto ülikool Hispaaniast. Projektis on kokku kümme partnerit, kellest kuuele luuakse VÕK ning ülejäänud täidavad toetavat rolli.
Projekti kestus: 01.01.2019 – 31.12.2022
Projektist rohkem ETAgi kodulehel: GEARING-Roles

Projekti koduleht: gearingroles.eu
Jälgi projektiinfot ka:
Facebook: https://www.facebook.com/GearingRoles/
Twitter: https://twitter.com/GearingRoles
Instagram: gearingroles
LinkedIn: Gearing Roles
AQUATIC POLLUTANTS

Margit Suuroja
margit.suuroja@etag.ee 

Kolm EL teaduse ühise kavandamise algatust – JPI Oceans, JPI Water ja JPI Antimicrobal Resistance  algatasid koos ühise ERA-NET Cofund projekti Aquatic Pollutants, eesmärgiga tugevdada Euroopa Teadusruumi puhaste ja tervislike veeökosüsteemide valdkonnas ning kasutada ära magevee, mere ja tervise uurimisvaldkondade koostöös kasutamata potentsiaali.
32 teadust rahastatavat organisatsiooni 26 riigist on välja kuulutanud ühiskonkursi kolme põhiteemaga ning mitmete alateemadega.
Samuti viiakse läbi täiendavaid tegevusi, et veelgi toetada kolme EL teaduse ühise kavandamise rakendamist, strateegiat ja vastavusse viimist ning mõjutada ühiseid riikidevahelisi konkursse.
Projekti koordinaator on Project Management Juelich / Research Centre Juelich (PTJ/FZJ) Saksamaalt.
Projekti kestus 2020-2025.
Rohkem infot: http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2020-aquaticpollutants
BiodivRestore

Margit Suuroja
margit.suuroja@etag.ee 

BiodivRestore on BiodivERsA võrgustiku ja JPI Water koostöös algatatud ühine ERA-NET Cofund projekt.
Paljudes Euroopa ja maailma ökosüsteemides toimuvad maismaa-, vee- ja üleminekuökosüsteemide lagunemised, millel on negatiivne mõju. BiodivRestore edendab ja viib ellu ühiseid programme, et tugevdada rahvusvahelisi uuringuid degradeerunud ökosüsteemide ja nende bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks ja taastamiseks, keskendudes veesüsteemidele.
Cofundis osaleb 35 teadust rahastavat organisatsiooni 28 riigist.
Koordinaatoriks on Foundation for Biodiversity Research (FRB) Prantsusmaalt.
Projekti kestus 2020-2025.
Rohkem infot: http://www.biodiversa.org/
BiodivClim

Margit Suuroja
margit.suuroja@etag.ee 

BiodivClim on BiodivERsA võrgustiku ERA-NET Cofund projekt.
Bioloogilise mitmekesisuse ja kliimamuutuste vastasmõju on tugev, kahesuunaline ja sageli positiivne (ühe kasuks mõeldud meetmed on kasulikud ka teisele). Kui bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peamiseks tõukejõuks on elupaikade seisundi halvenemine, siis kliimamuutustega otseselt ja kaudselt seotud tegurite sündroom on ohuks bioloogilisele mitmekesisusele. Seetõttu on hädavajalik mõista bioloogilise mitmekesisuse ja kliimamuutuste vastastikuseid mõjusid, et neid saaks integreerida otsuseid toetavatesse mudelitesse.
Projektis osaleb 35 teadust rahastavat organisatsiooni 25 riigist.
Projekti kestus 2019-2024.
Koordinaatoriks on Belgian Federal Science Policy Office (BELSPO) Belgiast.
BiodivScen

Margit Suuroja
margit.suuroja@etag.ee 

BiodivScen on BiodivERsA võrgustiku ja Belmont Forum´i ühine ERA-NET Cofund projekt.
Praegused teadmised ja tavapärane teadlikkuse tõstmine on bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide degradeerumise probleemiga tegelemiseks osutunud suures osas ebapiisavaks. Selles kontekstis võivad bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemiteenuste stsenaariumid (ESS) mängida võtmerolli nii poliitikakujundajate kui ka praktikute teavitamisel ja bioloogilise mitmekesisuse teemadel üldsuse teadlikkuse tõstmisel.
Koos Belmont Forum´iga viis BiodivERsA võrgustik läbi ühiskonkursi bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste stsenaariumite uurimiseks. Konkursil osales 25 rahastavat organisatsiooni 22 maalt.
Koordinaatoriks on Foundation for Biodiversity Research (FRB) Prantsusmaalt.
Projekti kestus 2017-2022.
WaterWorks2017

Margit Suuroja
margit.suuroja@etag.ee 

WaterWorks 2017 on EL teaduse ühise kavandamise algatuse JPI Water poolt ellu kutsutud ERA-NET Cofund projekt, mis toetab Water JPI strateegilises teadusuuringute ja innovatsiooni kavas (SRIA) määratletud prioriteetide täitmist.
Projekti raames viidi läbi ühiskonkurss, milles osales 23 teadust rahastavat organisatsiooni 19 riigist.
Koordinaatoriks on National Research Agency (ANR) Paantsusmaalt.
Projekti kestus 2018-2022.
Rohkem infot: http://www.waterjpi.eu/implementation/supporting-projects/waterworks2017/waterworks-2017
ERA-NET Cofund
M-era.Net2

 

Margit Suuroja
margit.suuroja@etag.ee

7 RP raames 2012. a alguse saanud Euroopa Teadusruumi (ERA) materjaliteaduse edendamisega tegelev koostöövõrgustik M-era.Net koondab ühisesse tegevusse 36 rahastavat organisatsiooni 25 Euroopa riigist, millele lisanduvad 10 vaatleja staatuses rahastavat organisatsiooni 9 riigist, sh Taiwan, Lõuna-Korea, Brasiilia ning Venemaa. Seni on korraldatud 4 ühiskonkurssi. 
11. juunil 2015 sai võrgustiku koordinaator Euroopa Komisjonilt kutse sõlmida ERA-NET Cofundi grandileping vastavalt esitatud taotlusele. EK grant ühiskonkursi edukate projektide ühiseks rahastamiseks võib ulatuda 12 750 000 euroni, mis loob eeldused ühiskonkursi eelarveks u 38 mln eurot. ETAg EK kaasrahastamisega taotlusvooru rahastajana ei osale. Lisaks planeerib võrgustik korraldada veel vähemalt 3 partnerorganisatsioonide rahastusega taotlusvooru.
Koordinaatoriks on Austria FFG – Austrian Research Promotion Agency.
CHIST-ERA

Maarja Soonberg
maarja.soonberg@etag.ee 
CHIST-ERA (Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-NET) on rahvusvaheline koostöövõrgustik, mis annab rahastavate riikide teadlastele võimaluse osaleda Horisont 2020 Future and Emerging Technologies (FET) eesmärkide saavutamises. Loodi 2010. aastal ning siiani on toimunud 10 ühiskonkurssi. CHIST-ERA konsortsiumisse kuulub 28 partnerit. 2017. aasta konkursil sai rahastuse projekt InDex, kus Eestist osaleb Tartu Ülikooli töörühm ning 2018. aastal projekt JEDAI, milles osaleb Tallinna Tehnikaülikooli töörühm.
Rohkem infot: https://www.chistera.eu/
FLAG-ERA

Maarja Soonberg
maarja.soonberg@etag.ee 
 
FLAG-ERA (The Flagship ERA-NET) rahvusvaheline koostöövõrgustik on kokku kutsutud eesmärgiga toetada tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate juhtalgatustega (FET Flagships) seotud uuringuid, pakkudes sellega võimalusi osaleda  algatustega mitte seotud teadlastel. FLAG-ERA konsortsiumisse kuulub 39 rahastavat organisatsiooni 26 riigist nii Euroopast kui ka väljastpoolt. FLAG-ERA sai alguse 2015. aastal. Siiani on toimunud 4 ühiskonkurssi. 2016. aasta konkursil said rahastuse projektid RoboCom++, CONVERGENCE ja FuturICT 2.0., kus osalesid Tallinna Tehnikaülikooli töörühmad.
Rohkem infot: https://www.flagera.eu/
ICT-AGRI-FOOD

Maarja Soonberg
maarja.soonberg@etag.ee 
 
Projekti raames rahastatavad projektid peavad looma IKT lahendusi põllumajanduses ja toidutootmises, mis muudaksid selle majandusharu tõhusamaks, kestlikumaks, läbipaistvamaks ja õiglasemaks. ICT-AGRI-FOOD sai alguse 2019. aastal ning kestab 5 aastat. Rahvusvahelisel ühiskonkursil edukaks osutunud projektide Eesti partnereid rahastavad Eesti Teadusagentuur ja Maaeluministeerium. Konsortsiumisse kuulub 34 rahastavat organisatsiooni 22 riigist.
Rohkem infot: https://www.ictagrifood.eu/
ENUTC

Priit Kilgas
priit.kilgas@etag.ee 

 

Urban Transformation Capacities (ENUTC) on ERA-NET Cofund projekt, mis tugineb JPI Urban Europe’i strateegilisele kavale. Projekti konsortsiumisse kuulub 16 teadust ja innovatsiooni rahastavat organisatsiooni 14 Euroopa riigist. 2021. aasta jaanuaris avaneb projekti alt ühistaotlusvoor teadus – ja innovatsiooniprojektidele, mis peaksid toetama linnade jätkusuutlikuks ümberkujundamist. Taotlusvooru teemad:

  • Linnade ringmajandused;
  • Kogukonnapõhised arendused ja linna innovatsiooni ökosüsteemid;
  • Tugev ja vastupidav linna infrastruktuur ja ehitatud keskkond.

Projekti kestus: november 2020 – november 2025.
Koordinaatoriks on FORMAS (Rootsi).
Rohkem infot: https://jpi-urbaneurope.eu/calls/era-net-cofund-urban-transformation-capacities-opening-29-january-2021/