Kosmosetehnoloogia Print

Kosmosega seotud teadusuuringute ja innovatsioonitegevuste eesmärgiks on soodustada konkurentsivõimelist ja uuenduslikku kosmosetööstust ning jõuda selleni, et teaduskogukond looks ja kasutaks kosmosetaristut ühiskonna vajaduste rahuldamiseks.

Kosmos on tähtis, aga sageli nähtamatu mõjur, mis võimaldab erinevate, tänapäeva ühiskonna jaoks väga tähtsate teenuste ja toodete tekkimist ja toimimist, näiteks satelliitnavigatsioon, side, ilmaennustus ja geoinfol baseeruvad teenused. Euroopa on märkimisväärselt investeerinud kosmosest lähtuvate andmete kättesaadavausse läbi Copernicus ja Galileo programmide. Et tagada Euroopa juhtivpositsioon satelliidipõhiste teenuste ja kosmosetehnoloogia arendamisel, on kosmose valdkonna toetamisel lähtutud järgmistest peamistest tegevussuundadest:

Euroopa konkurentsivõime ning Euroopa kosmosevaldkonna sõltumatuse ja innovatsiooni võimaldamine
Suund hõlmab konkurentsivõimelise, säästliku ja innovatiivse kosmosetööstuse ja tipptasemel kosmoseteadlaste kogukonna arendamist, et säilitada ja tugevdada Euroopa sõltumatust ja juhtpositsiooni ning võimaldada kosmosel põhinevat maapealset innovatsiooni, näiteks kaugseire ja navigatsiooniandmete kasutamise abil.

Kosmosetehnoloogia edusammude võimaldamine
Hõlmab endas uute tehnoloogiate arendamist, sh tehnoloogiad, mis toetavad juurdepääsu kosmosele; tehnoloogiad, mis on mõeldud kosmosevara kaitsmiseks selliste ohtude eest nagu praht ja Päikese loited, samuti satelliitsideks, navigatsiooniks ja kaugseireks. Soodustatakse ka tihedaid sidemeid teadlaste ja kosmoserakenduste kasutajate vahel.

Kosmoseandmete kasutamise võimaldamine
Euroopa satelliitidelt saadavate andmete (teaduslike, avalike või äriandmete) märgatavalt suurem kasutamine on võimalik siis, kui tehakse täiendavaid jõupingutusi kosmoseandmete töötlemise, arhiveerimise, valideerimise, standardimise ja jätkusuutliku kättesaadavuse eesmärgil, samuti neist andmetest tulenevate uute teabetoodete ja -teenuste arendamise toetamiseks. Need tegevused muudavad kosmoseinfrastruktuuri tehtud investeeringud tulutoovamaks ning aitavad kaasa ühiskonna ees seisvate probleemide efektiivsemale lahendamisele.

Euroopa teadusuuringute võimaldamine rahvusvahelise kosmosepartnerluse toetamiseks
On loomulik, et kosmose rakenduste kasutamine annab ainulaadse globaalse vaatenurga, pannes aluse suuremahulistele projektidele (nt rahvusvaheline kosmosejaam ja kosmose olukorrast ülevaate saamise programm), mida viiakse ellu rahvusvahelises koostöös. Et rahvusvahelises kosmosetegevuses järgmistel kümnenditel märkimisväärset rolli mängida, on möödapääsmatud nii Euroopa ühine kosmosepoliitika kui ka Euroopa tasandi teadusuuringud ja innovatsioon kosmosevaldkonnas.

Kosmose valdkonna investeeringud on eelkõige kantud huvist lahendada ühiskonna ees seisvaid väljakutseid (keskkonnaprobleemidega toimetulek jne) ning luua soodne pinnas uute innovaatiliste teenuste tekkimiseks ning arenguks.

 

Kontakt:
etag@etag.ee