NMP – nanotehnoloogiad, kõrgtehnoloogilised materjalid; kõrgtehnoloogiline tootmine ja töötlemine Print

NMP alateema katab järgmised valdkonnad:

 • nanotehnoloogia
 • kõrgtehnoloogilised materjalid
 • kõrgtehnoloogiline tootmine ja töötlemine

Alljärgnevalt on toodud erinevate valdkondade olulisemad sihid Horisont 2020 raames.

Nanotehnoloogia

 • Uue põlvkonna nanomaterjalide, nanoseadmete ja nanosüsteemide väljatöötamine.
  Nanoskaalaga seotud teadmiste arendamine ja integreerimine erinevatesse teadusvaldkondadesse. Loodetakse välja jõuda uute toodete ning jätkusuutlike lahendusteni erinevates sektorites.
 • Nanotehnoloogia ohutu ja jätkusuutliku väljatöötamise ja rakendamise tagamine.
  Eelkõige uuringud valdkonnas, kuidas nanotehnoloogia võib mõjutada tervist või keskkonda.
 • Nanotehnoloogia ühiskondliku mõõtme arendamine.
 • Nanomaterjalide, -komponentide ja -süsteemide tõhus ja jätkusuutlik süntees ning tootmine.
 • Võimsust suurendavate tehnikalahenduste, mõõtmismeetodite ja varustuse väljatöötamine ja standardimine.

Kõrgtehnoloogilised materjalid

 • Valdkonnaülene ja progressi võimaldav materjalitehnoloogia.
  Eelkõige seotud nn tarkade materjalide, funktsionaalsete ja multifunktsionaalsete materjalide uurimisega.
 • Materjalide väljatöötamine ja ümbertöötamine.
  Eesmärgiks on teadus- ja arendustegevus tagamaks jäätmevaba tootmine ning parandada arusaama materjalide kahjustumise mehhanismidest.
 • Materjalikomponentide haldamine.
  Tegevused, mis hõlmavad teadaolevate materjalikomponentide uusi kasutuslahendusi.
 • Materjalid säästva, ressursitõhusa ja vähese heitega tööstuse jaoks.
  Eesmärgiks on jätkusuutlike rakenduste välja töötamine, mis tagaks muuhulgas energianõudluse vähenemist, ümbertöötlemise arendamist.
 • Materjalid loomemajanduse, sh kultuuripärandi jaoks.
  Uute ettevõtlusvõimaluste loomine.
 • Metroloogia, iseloomustamine, standardimine ja kvaliteedikontroll.
 • Materjalikasutuse optimeerimine.
  Tegevus, mille raames uuritakse materjalide kasutuse asendamist koos innovatiivsete ärimudelitega.

Kõrgtehnoloogiline tootmine ja töötlemine

 • Tehnoloogia tulevikutehaste jaoks.
  Loodetakse soodustada nihet kulupõhiselt tootmiselt meetodipõhisele tootmisele, mis peaks looma lisaväärtusega tooteid. Tootmiseks vajaliku toorme, energia ning tekkivate jäätmete/saaste vähednamine. Oluline on ka tagada ohutu, paindlik ja arukas (ning võimalusel automatiseeritud) tootmine.
 • Energiatõhusaid süsteeme ning energiatõhusaid ja väikese keskkonnamõjuga hooneid võimaldav tehnoloogia.
  Eesmärgiks on energiatarbimise ja CO2-heidete vähendamine, oluline on käsitleda samaaegselt kõiki olelusringi etappe – hoone projekteerimine, ehitamine ja käitamine.
 • Säästev ja vähese CO2-heitega tehnoloogia energiamahukas töötlevas tööstuses.
  Parandades ressursi- ja energiatõhusust on võimalik suurendada konkurentsivõimet töötlevas tööstuses. Eesmärgiks on uuenduslike ainete, materjalide ja tehnoloogiliste lahenduste välja töötamine ning valideerimine.
 • Uued jätkusuutlikud ärimudelid.
  Jätkusuutlike ärimudelite käsitlemine võttes arvesse kogu toodete ja protsesside olelusringi.

Sissejuhatus Juhtpositsioon tööstuses: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-leit_en.pdf

NMP tööprogramm: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-leit-nmp_en.pdf