Marie Skłodowska-Curie meetmed Print

Alates 2014. a kannavad varasematest EL teadus- ja arendutegevuse raamprogrammidest tuttavad Marie Curie mobiilsust ja karjääri arengut toetavad meetmed Marie Skłodowska-Curie nime. Nende kogueelarve Horisont 2020 programmis on 6162 miljonit eurot.

Ka uue nime all on Marie Skłodowska-Curie meetmete (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) eesmärgiks toetada teadlaste karjääri arengut ja koolitamist, andes teadlastele võimaluse saada kogemusi eri riikides ja sektorites. Marie Skłodowska-Curie meetmete kaudu toetatakse igas vanuses ja igal karjääriastmel olevaid teadlasi, kes võivad olla pärit mistahes riigist. MSCA on alates 2014. aastast EL põhiline doktoriõppe toetamise meede, rahastades 25 000 doktoranti.

MSCA on avatud kõigile teadusvaldkondadele.

Marie Skłodowska-Curie grantide põhiprintisiibid

–          grandid toetavad teadlaste karjääri arengut mobiilsuse kaudu;
–          avatud taotlejatele mistahes teadusvaldkondadest, sh sotsiaal- ja humanitaarteadusest;
–          osaleda saavad iga riigi mistahes vanuses ja karjääriastmel olevad teadlased;
–          toetatakse eri sektorite vahelist koostööd ning teadlasvahetust Euroopast väljas asuvate riikidega;
–          ühikuhindade kasutamine muudab projektide aruandluse väga kergeks.

Marie Skłodowska-Curie grantide tüübid

Innovaatilise koolituse võrgustikud (Innovative Training Networks, ITN) noorte teadlaste ja doktorantide koolitamiseks akadeemilise ja mitte-akadeemilise sektori koostöös. ITN raames rahastatakse nii ca 6-10 partneriga Euroopa koolitusvõrgustikke (European Training Networks) ja Euroopa ühisdokotrantuuri (European Joint Doctorate) kui ka 2 (või ka enama) partneriga Euroopa ettevõtlusdoktorantuuri (European Industrial Doctorate). Võrgustikes saavad osaleda ka väljaspool Euroopat asuvad teadusasutused ja ettevõtted. ITN puhul on oluline teadlaste juhendamise kõrge tase ja mitmekülgsete oskuste ja kogemuste andmine, mis tagavad hiljem edu tööturul nii akadeemilises kui ettevõtlussektoris.

Individuaalgrandid (Individual Fellowships, IF) doktorikraadiga teadlastele, kes soovivad end täiendada mõnes teises riigis. Individuaalgrandid pole mõeldud ainult järeldoktoritele, vaid osalema on oodatud ka pikema kogemusega teadlased, puuduvad piirangud vanusele ja kogemuse pikkusele. Taotluse esitab teadlane koostöös teda vastuvõtva organisatsiooniga teises riigis ning taotlusi hinnatakse nii teadustöö taseme kui ka karjäärivõimaluste avardamise järgi. Individuaalgrandiga on võimalik minna stažeerima ka Euroopast väljapoole, sel juhul on kohustus vähemalt 12 kuuks tagasi Euroopasse tulla ja grant rahastab ka naasmisperioodi.

Teadustöötajate vahetus rahvusvahelise või sektoritevahelise koostöö edendamiseks (Research and Innovation Staff Exchange, RISE). See skeem toetab organisatsioonide vahelist koostööd lühiajalise (1-12 kuud) teadlasvahetuse rahastamise kaudu. Toetatakse 1) akadeemilise ja mitteakadeemilise sektori koostööd; 2) Euroopa organisatsioonide koostööd Euroopast väljas asuvate teadusorganisatsioonidega.

Lisaks ülalmainitud kolmele toestuse tüübile saavad Marie Skłodowska-Curie COFUND skeemist kaasrahastamist taotleda riiklikud, piirkondlikud ja rahvusvahelised doktorantide ja järeldoktorantide rahastamise programmid.

Euroopa teadlaste öö (European Researchers’ Night) raames jätkatakse juba traditsiooniks kujunenud üle-Euroopalise teadust ja teadlase elukutset populariseeriva avalikkusele suunatud ürituste sarja rahastamist.

Kontakt:
Kristin Kraav
Tel: 730 0337
E-post: kristin.kraav@etag.ee