Euroopa Teadustaristud, sh e-Taristud Print

Kaasaegsed teadustaristud on muutunud üha keerulisemaks ja kulukamaks, nõudes sageli erinevate seadmete, teenuste ja andmeallikate integreeritust ning laialdast riikidevahelist koostööd. Viimastel aastatel on Euroopa lähenemisviis teadustaristute arendamisele teinud märkimisväärseid edusamme – on käivitunud ESFRI (Euroopa strateegiline foorum teadustaristute jaoks) teekaardi rakendamine, riiklike teadustaristute võrgustumine ja avamine välistele kasutajatele ning e-taristute arendamine, mis on aluseks digitaalse Euroopa Teadusruumi arengule. Teadustaristute võrgustikud üle kogu Euroopa tugevdavad oma inimkapitali, pakkudes maailmatasemel väljaõpet uue põlvkonna teadlastele ja inseneridele ning edendades interdistsiplinaarset koostööd.

Teadustaristute edasine arendamine ja laiem kasutuselevõtt Euroopa Liidu tasemel on oluline panus Euroopa Teadusruumi arengus. Ehkki liikmesriigid kannavad teadustaristute arendamisel ja rahastamisel põhirolli, on Euroopa Liidul oluline osa teadustaristute toetamisel, aidates kaasa uute taristualgatuste tekkimisele, toetades riiklike ja Euroopa teadustaristutele laialdast juurdepääsu ning kindlustades regionaalsete, riiklike, Euroopa ja rahvusvaheliste poliitikate järjepidevust ja tõhusust. Oluline pole mitte ainult teadustaristute ebaotstarbeka dubleerimise vältimine ning nende kasutuse koordineerimine ja ratsionaliseerimine, vaid ka ressursside koondamine, et olla võimeline pakkuma tipptasemel teadustaristuid üle terve maailma. Selline Euroopa lähenemisviis võimaldab teadustaristuid, sealhulgas e-taristuid säästlikumalt ehitada, kasutada ja hallata ning see annab märkimisväärse panuse Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni potentsiaali arengusse.

Horisont 2020 Euroopa Teadustaristute, sh e-Taristute prioriteedid jaotuvad kolme suurde valdkonda:

1. Euroopa teadustaristute arendamine aastaks 2020 ja pärast seda
Eesmärgiks on kindlustada ESFRI ja teiste tipptasemel teadustaristute, kaasa arvatud regionaalsete partnertaristute rakendamine ja toimimine; riiklike teadustaristute integreerimine ja juurdepääsu avamine; e-taristute arendamine, kasutuselevõtt ja ekspluateerimine.

2. Teadustaristute innovatsioonipotentsiaali ja inimkapitali toetamine
Eesmärgiks on julgustada teadustaristuid võtma varakult kasutusele uusi tehnoloogiaid, tegema teadus- ja arendusalast koostööd tööstusega, hõlbustama teadustaristute tööstuslikku kasutust ja stimuleerima innovatsiooniklastrite tekkimist. Samuti toetatakse teadustaristu töötajate koolitusi ja/või vahetusi, mis puudutavad teadustaristu igapäevast juhtimist ja tegevust.

3. Euroopa teadustaristu poliitika ja rahvusvahelise koostöö tugevdamine
Eesmärgiks on toetada poliitikakujundajate ja rahastajate partnerlusi, otsuste tegemiseks vajalike teadustaristute kaardistus- ja monitooringuvahendite arendamist ning ka rahvusvahelist koostööd.

Tööprogramm 2014-2015
Tööprogramm 2016-2017
Tööprogramm 2018-2020 

 

Kontakt:
Priit Tamm
priit.tamm@etag.ee