Euroopa Teadustaristud, sh e-Taristud Print

Kaasaegsed teadustaristud on muutunud üha keerulisemaks ja kulukamaks, nõudes sageli erinevate seadmete, teenuste ja andmeallikate integreeritust ning laialdast riikidevahelist koostööd. Viimastel aastatel on Euroopa lähenemisviis teadustaristute arendamisele teinud märkimisväärseid edusamme – on käivitunud ESFRI (Euroopa strateegiline foorum teadustaristute jaoks) teekaardi rakendamine, riiklike teadustaristute võrgustumine ja avamine välistele kasutajatele ning e-taristute arendamine, mis on aluseks digitaalse Euroopa Teadusruumi arengule. Teadustaristute võrgustikud üle kogu Euroopa tugevdavad oma inimkapitali, pakkudes maailmatasemel väljaõpet uue põlvkonna teadlastele ja inseneridele ning edendades interdistsiplinaarset koostööd.

Teadustaristute edasine arendamine ja laiem kasutuselevõtt Euroopa Liidu tasemel on oluline panus Euroopa Teadusruumi arengus. Ehkki liikmesriigid kannavad teadustaristute arendamisel ja rahastamisel põhirolli, on Euroopa Liidul oluline osa teadustaristute toetamisel, aidates kaasa uute taristualgatuste tekkimisele, toetades riiklike ja Euroopa teadustaristutele laialdast juurdepääsu ning kindlustades regionaalsete, riiklike, Euroopa ja rahvusvaheliste poliitikate järjepidevust ja tõhusust. Oluline pole mitte ainult teadustaristute ebaotstarbeka dubleerimise vältimine ning nende kasutuse koordineerimine ja ratsionaliseerimine, vaid ka ressursside koondamine, et olla võimeline pakkuma tipptasemel teadustaristuid üle terve maailma. Selline Euroopa lähenemisviis võimaldab teadustaristuid, sealhulgas e-taristuid säästlikumalt ehitada, kasutada ja hallata ning see annab märkimisväärse panuse Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni potentsiaali arengusse.

Horisont 2020 Euroopa Teadustaristute, sh e-Taristute prioriteedid jaotuvad kolme suurde valdkonda:

1. Euroopa teadustaristute arendamine aastaks 2020 ja pärast seda
Eesmärgiks on kindlustada ESFRI ja teiste tipptasemel teadustaristute, kaasa arvatud regionaalsete partnertaristute rakendamine ja toimimine; riiklike teadustaristute integreerimine ja juurdepääsu avamine; e-taristute arendamine, kasutuselevõtt ja ekspluateerimine.

2. Teadustaristute innovatsioonipotentsiaali ja inimkapitali toetamine
Eesmärgiks on julgustada teadustaristuid võtma varakult kasutusele uusi tehnoloogiaid, tegema teadus- ja arendusalast koostööd tööstusega, hõlbustama teadustaristute tööstuslikku kasutust ja stimuleerima innovatsiooniklastrite tekkimist. Samuti toetatakse teadustaristu töötajate koolitusi ja/või vahetusi, mis puudutavad teadustaristu igapäevast juhtimist ja tegevust.

3. Euroopa teadustaristu poliitika ja rahvusvahelise koostöö tugevdamine
Eesmärgiks on toetada poliitikakujundajate ja rahastajate partnerlusi, otsuste tegemiseks vajalike teadustaristute kaardistus- ja monitooringuvahendite arendamist ning ka rahvusvahelist koostööd.

Tööprogramm 2014-2015
Tööprogramm 2016-2017
Taotlusvoorud 2016-2017

Uute üle-euroopaliste teadustaristute arendamine ja pika-ajaline jätkusuutlikkus 
H2020-INFRADEV-2016-2017

– Design Studies (INFRADEV-01-2017) – vooru avanemine 08.12.2016, tähtaeg 29.03.2017
– Preparatory Phase of ESFRI projects (INFRADEV-02-2016) – vooru avanemine 15.03.2016, tähtaeg 22.06.2016
– Individual support to ESFRI and other world-class research infrastructures (INFRADEV-03-2016-2017) – vooru avanemine 08.12.2015, tähtaeg 30.03.2016
– European Open Science Cloud for Research (INFRADEV-04-2016) – vooru avanemine 15.03.2016, tähtaeg 22.06.2016

Euroopa huvides teadustaristute integreerimine ja avamine 
H2020-INFRAIA-2016-2017 
– Integrating Activities for Advanced Communities (INFRAIA-01-2016-2017) – vooru avanemine 10.11.2015, tähtaeg 30.03.2016
– Integrating Activities for Starting Communities (INFRAIA-02-2017) – vooru avanemine 08.12.2015, tähtaeg 30.03.2016

H2020-EINFRA-2016-2017 

– Support to the next implementation phase of Pan-European High Performance Computing infrastructure and services (PRACE) (EINFRA-11-2016) – vooru avanemine 08.12.2015, tähtaeg 30.03.2016
– Data and Distributed Computing e-infrastructures for Open Science (EINFRA-12-2017) – vooru avanemine 08.12.2016, tähtaeg 29.03.2017
– Platform-driven e-infrastructure innovation (EINFRA-21-2017) – vooru avanemine 08.12.2016, tähtaeg 29.03.2017
– User-driven e-infrastructure innovation (EINFRA-22-2016) – vooru avanemine 08.12.2015, tähtaeg 30.03.2016 

Teadustaristute innovatsioonipotentsiaali soodustamine 
H2020-INFRAINNOV-2016-2017 

– Fostering co-innovation for future detection and imaging technologies (INFRAINNOV-01-2017) – vooru avanemine 08.12.2016, tähtaeg 29.03.2017
– Support to Technological Infrastructures (INFRAINNOV-02-2016) – vooru avanemine 08.12.2015, tähtaeg 30.03.2016

Poliitika ja rahvusvahelise koostöö toetamine
H2020-INFRASUPP-2016-2017 

– Policy and international cooperation measures for research infrastructures (INFRASUPP-01-2016) – vooru avanemine 08.12.2015, tähtaeg 30.03.2016 
– Policy and international cooperation measures for research infrastructures (INFRASUPP-02-2017) – vooru avanemine 08.12.2016, tähtaeg 29.03.2017
– Support to policies and international cooperation for e-infrastructures (INFRASUPP-03-2016) – vooru avanemine 08.12.2015, tähtaeg 30.03.2016

 

Kontakt:
Priit Tamm
priit.tamm@etag.ee