Tehnoloogiate ühisalgatused Print

Tehnoloogiate ühisalgatused – Joint Technology Initiatives (JTI) – on pikaaegsed üle-euroopalised era- ja avaliku sektori partnerlused, mille õiguslikuks aluseks on Euroopa Liidu Toimimise Lepingu artikkel 187. JTId on osutunud vajalikeks Euroopa Liidule olulistes valdkondades, kus konkurentsivõime tagab vaid tõsine panustamine innovatsiooni.

JTIde aluseks on valdkondlikku arengut koordineerivad ning vastavaid strateegiaid ja arengukavasid väljatöötavad sidusgruppide ühendused  – Euroopa Tehnoloogiaplatvormid (European Technology Platform, ETP), mille rahastajaks on nii era- kui avalik sektor. Erasektoreid esindab tavaliselt valdkondlike ettevõtete üle-euroopaline ühendus.

ETP teadusalase tegevuse koordineerimiseks raamprogrammi tegevustega luuakse Euroopa Komisjoni ja erasektori ühisettevõtted (Joint Undertaking), mis juhib ka teadus- ja innovatsiooni alast tegevust alates teadusagendade ja tööprogrammide väljatöötamisest projektikonkursside korraldamise ja projektide järelevalveni.

Enamikel juhtudel panustavad Euroopa Komisjon ja erasektor programmi elluviimisse võrdselt, kumbki 50%. Ettevõtete panus (osa või kõik) võib olla in-kind vormis ja see katab erasektori projektides osalemise kulud; avaliku sektori panus, mis tuleb läbi raamprogrammi, toetab akadeemiliste asutuste ja valdkondlikku liitu mittekuuluvate väikeettevõtete teadlaste ja innovaatorite osalemist. Mõnes JTIs eeldatakse ka osalevate riikide poolset panustamist; need reeglid võivad JTIde osas mõneti erineda.

JTI-de juhtimine toimub vastavate sekretariaatide kaudu, nende meeskond valitakse avaliku konkursi teel. Igal JTI-l on oma teadusnõukogu, mis koostab üldise strateegia ning praktilisi otsuseid käsitlev nõukogu. Viimase kaudu on JTI-de juhtimisse kaasatud ka Euroopa Komisjon. Samuti on JTI-de juurde moodustatud Riikide Esindajate Grupid (States Representative Group, SRG), millel on nõuandev ja mõnetine kontrolliv roll. Nii hoitakse silm peal, et grantide taotlemise reeglistik oleks koherentne Horisont 2020-ga, et kõikide kaasatud sidusrühmade huvid oleksid võrdselt kaitstud, et teadusnõukogu strateegia oleks piisaval määral arvesse võetud jms. Siiski ei ole SRG-del otsustusõigust.

Horisont 2020 raames on käivitunud seitse tehnoloogiate ühisalgatust:

• Lennundus ja lennutransport (Clean Sky 2, mis jätkab 7 RP raames edukalt käivitunud Clean Sky tegevusi  – suurendada Euroopa lennutööstuse konkurentsivõimet ning samal ajal vähendada heidet ja müra http://www.cleansky.eu/content/homepage/about-clean-sky-2

• Innovatiivsed ravimid (7 RPs alustatud IMI jätkuna IMI2), mille eesmärk on toetada patsientide jaoks paremate ja ohutumate ravimite väljaarendamist http://www.imi.europa.eu/content/imi-2

• Kütuseelemendid ja vesinik (FCH), mille eesmärk on kiirendada kütuseelementide ja vesiniku tehnoloogia arendamist ja kasutuselevõtmist http://www.fch-ju.eu/

• Elektroonilised komponendid ja -süsteemid (ECSEL; see jätkab kahe varasema, manussüsteemide JTI ARTEMIS ja nanoelektroonika JTI ENIAC tegevust), mille eesmärk edendada Euroopa elektrooniliste komponentide ja süsteemide arendamist ja vähendada teadusuuringutest tootmiseni kuluvat aega  http://www.ecsel.eu

• Biotoorainel põhinevad tööstusharud (BBI), mille eesmärk on arendada välja uued konkurentsivõimelised biopõhised väärtusahelad, vähendamaks sõltuvust fossiilkütustest ja edendamaks ka maaelu arengut http://bbi-europe.eu/

• Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna haldamissüsteem (SESAR), mille eesmärgiks on tagada Euroopa lennuliikluse korraldamise süsteemi ajakohastamine http://www.sesarju.eu/

• Raudtee (Shift2Rail), mille eesmärk on uute tehnoloogialahenduste abil ajakohastada Euroopa raudteid ning vähendada tegevus- ja taristukulusid ja luua Euroopa raudteetööstusele uusi ärivõimalusi; esialgne veebileht asub aadressil http://www.shift2rail.org/

Tehnoloogiate ühisalgatuste kohta saab lugeda ka Horisont 2020 veebilehelt: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/partnerships-industry-and-member-states

JTI-de tegevuse kohta lähemat teavet jagavad valdkondlikud NCP-d; vahel ka SRG-de liikmed.

Argo Soon
argo.soon@etag.ee
Eesti Teadusagentuur