Tutvustus Print

Horisont 2020 on maailma suurim teadus- ja arendustegevust ning rahvusvahelist koostööd toetav programm. Programmi eelarve aastateks 2014–2020 on jooksevhindades 77 miljardit eurot, millega toetatakse tipptasemel teadust, ühiskonnaprobleemidele lahenduste otsimist ning juhtpositsiooni saavutamist tööstuses teaduse abil.

KOLM PRIORITEETI
Programmis „Horisont 2020” koondatakse vahendid Euroopa 2020. aasta strateegia ja juhtalgatuse „Innovatiivne liit” kolmele prioriteedile.

1.    Tipptasemel teadus
Eesmärk on tõsta Euroopa teaduse taset ja tagada maailmatasemel teadusuuringute jätkumine Euroopa pikaajalise konkurentsivõime kindlustamiseks.

Prioriteedi raames:
– toetatakse andekamaid ja loomingulisemaid teadlasi ning nende uurimisrühmi tipptasemel teadusuuringute tegemisel, tuginedes Euroopa Teadusnõukogu senisele edule;
– rahastatakse teaduskoostööd, et luua uusi ja paljulubavaid teadusuuringute ja innovatsiooni valdkondi tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate toetamise kaudu;
– pakutakse Marie Skłodowska-Curie meetmete kaudu teadlastele tipptasemel karjääri arendamise ja koolitusvõimalusi;
– tagatakse Euroopale maailmaklassiline teadustaristu (sealhulgas e-taristu), mis on ligipääsetav kõigile teadlastele nii Euroopas kui ka mujal.

2.    Juhtpositsioon tööstuses
Eesmärk on muuta Euroopa atraktiivseks teadusuuringutesse ja innovatsiooni investeerimise kohaks, edendades ettevõtlusega seotud tegevusi.See prioriteet näeb ette suuri investeeringuid peamistesse tööstustehnoloogiatesse, Euroopa ettevõtete majanduskasvu potentsiaali tõstmist, pakkudes neile piisaval määral rahalist toetust, ning aitab innovatiivsetel VKEdel saavutada juhtpositsioon maailmas.

Selle prioriteediga:
– edendatakse tööstustehnoloogiat, toetades eelkõige info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat, nanotehnoloogiat, kõrgtehnoloogilisi materjale, biotehnoloogiat, uudseid tootmis- ja töötlemissüsteeme ning kosmoseuuringuid, pakkudes samas toetust valdkondadevahelistele meetmetele, saamaks kasu mitme võtmetehnoloogia ühendamisest;
– lihtsustatakse riskikapitali kättesaadavust;
– antakse kogu ELis toetust innovatsiooniks VKEdes.

3.    Ühiskonnaprobleemid
See prioriteet kajastab Euroopa 2020 strateegia poliitilisi eesmärke ning tegeleb kodanike ühiste muredega nii Euroopas kui ka mujal. Probleemipõhise lähenemisviisiga koondatakse eri valdkondade vahendid ja teadmised, tehnoloogia ja teadusharud, sealhulgas sotsiaal- ja humanitaarteadused. Toetatakse tegevusi alates teadusuuringutest kuni turustamiseni, keskendudes eelkõige innovatsioonitegevusele (katsetamine, tutvustamine, testisüsteemid) ning toetades riigihankeid ja teadustulemuste kasutuselevõttu. Prioriteet hõlmab innovatsioonialast partnerlust.
Kesksel kohal:
– tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu;
– toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, merendusuuringud ning biomajandus;
– turvaline, puhas ja tõhus energia;
– arukas, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport;
– kliimameetmed, ressursitõhusus ja toormaterjalid;
– kaasav, innovaatiline ja turvaline ühiskond.